Driftsplan for Stjørdalselva

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

Organisering av forvaltningslaget

Grunneierne i vassdraget er organisert i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som har 145 medlemmer. Elveierlaget er en interesseorganisasjon som tar vare på rettighetshavernes interesser. Det er opprettet fagråd for vassdraget, som består av representanter fra rettighetshaverne, kommunene og brukerne. Det er fagrådet som kommer med forslag til fiskeregler o.l.

Reguleringer i vassdraget

Stjørdalselva er regulert, men er et såkalt ikke-prioritert vassdrag (kat. 2.2) i den nasjonale gjennomgangen av vassdrag som kan revideres innen 2022.

Utsnitt kraftutbygging som påvirker Stjørdalselva. Fra NVE-Atlas.
Utsnitt kraftutbygging som påvirker Stjørdalselva. Fra NVE-Atlas.

 

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner
Eidselva i Vann-nett: Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret. Nedre del av stjørdalselva Del av Stjørdalselva Øvre del av Stjørdalselva
Visjon

Stjørdalselva skal utvikles slik at det er selvreproduserende bestander av anadrom fisk som sikrer høstbart overskudd. Næringen og sportsfisket skal utvikles slik at elva blir en av de mest attraktive i Norge og sikrer inntekter i dalføret. Elvas slagord er "Lakseelva for alle" og visjonen skal leve opp til dette.

Forvaltningsmål

Fisketilbud og fiskeregler

Biologi

Fiskereglene skal sikre et forsvarlig uttak av høstbart overskudd (GBM). Dette evalueres på indikatorer: Gytegroptelling og ungfiskundersøkelser

Fisket skal være skånsomt, og skadet fisk skal ikke gjenutsettes. Dette reguleres gjennom fiskeregler

Genetisk integritet til laksen i elva skal bevares. Dette reguleres gjennom at all rømt oppdrettsfisk skal avlives.

 

Fritidsfiske

Det skal legges til rette for et variert fisketilbud til lokale og tilreisende fiskere.

Det skal gis god informasjon om elvas særskilte utfordringer og bakgrunnen for strenge fiskeregler.

Det skal tilrettelegges med parkeringsplasser, stier samt hensiktsmessig skilting.

Ivareta naboer som blir berørt av fisket.

Legge til rette for handicappede.

Søppel og renovasjon på områder med stort fiskepress.

Informasjon om fisket og fisketilbydere skal være lett tilgjengelig.

Fiskereglene skal bidra til å forhindre konflikter på områder med stort fiskepress.

 

Næringsutvikling

Inntekter fra fisket skal sikre forsvarlig drift av elveeierlaget.

Dersom elveeierlaget forvalter fisket, skal det legges til rette for at rettighetshaver får avkastning av fisket.

Det skal legges til rette for næringsutvikling langs vassdraget.

Rekrutteringstiltak skal gjennomføres

 

Kontroll og overvåkning

Biologi

All fisk skal rapporteres fortløpende

Fangstrapport skal være tilgjengelig både for fiskere, rettighetshavere og offentlig myndighet.

Alle tilreisende fiskere skal være pålagt å desinfisere vadere og fiskeutstyr.

Overvåkning av bestanden gjennomføres i samarbeid med relevant myndighet i både i hovedelv og i sidebekker.Dette kan være gytegroptelling, el-fiske, PH – måling eller andre hensiktsmessige overvåkingstiltak.

Vannføring fra regulant skal overvåkes.

 

Fritidsfiske

Oppsynet skal overvåke at fiskeravgift og fiskekort er i orden, samt at gjeldende fiskeregler følges.

Oppsynet skal være lett tilgjengelig.

Fangstrapportene skal være tilgjengelige, og spesifisert på art, vekt og fiskeplass.

Reaksjoner ved brudd på fiskeregler må være effektive, og kunngjort før sesongstart.

 

Næringsutvikling

Oppsynet skal ha myndighet over hele elva.

Private aktører plikter å rapportere fortløpende.

 

Kultivering

Biologi

Elva skal produsere maksimalt antall smolt - definert som en funksjon av GBM og forskningsbasert kunnskap om overlevelsesprosent fra rogn til smolt i elva. Dette måles på gytegroptellinger og smoltutvandring.

Nødvendig ekstraproduksjon av rogn/yngel som et resultat av regulering skal utføres i samarbeid med regulant.

Oppvandringshindre i hoved- og sidevassdrag skal utbedres, spesielt gjelder dette kulverter som ikke er funksjonelle. Dette måles på prouksjon av ørrt- og lakseyngel i sidevassdrag. Produksjonen måles gjennom serier av elfiske.

Nødvendige habitattiltak skal utføres etter kartlegging av flaksehalser og prioritering. Dette måles på ungfiskproduksjon i området.

Kantvegetasjon skal bevares og evt. reetableres både i sidebekker og hovedelv.

Andre tiltak for å sikre eller forbedre laksen og sjøørretens gyte – og oppvekstforhold i elv og sidevassdrag.

 

 

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Gytegroptelling 2015 Biologi Høy 2015 2015
Gjennomført (07.11.2015)
El-fiskerapport 2015 Biologi 2015 2015
Gjennomført (15.12.2015)
Gytegropregistrering 2016 Biologi Høy 2016 2016
Gjennomført (22.11.2016)
El-fiske Bjuganbekken 2017 Biologi 2017 2017
Gjennomført (21.09.2017)
Gytegropregistrering 2017 Biologi 2016 2017
Gjennomført (22.10.2017)
Gytegropregistrering 2018 Biologi Høy 2018 2018
Gjennomført (13.11.2018)
Gytegropregistrering 2019 Biologi Høy 2019 2019
Gjennomført (15.11.2019)
Gytegropregistering 2020 Biologi Høy 2020 2020
Gjennomført (04.11.2020)
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Utlegging av gytegrus i Stokkbekken Biologi 2017 2017
Gjennomført (07.09.2017)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fiskeregler Fritidsfiske Høy 2021 2021
Under Gjennomføring
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Rapportering på laksebørsen Fritidsfiske Høy 2020 2020
Under Gjennomføring
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Avtale med Størdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn Fritidsfiske Høy 2021 2021 Gunnar Daniel Fordal
Under Gjennomføring
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Instruks for desinfisering Biologi Høy 2021 2021
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fisketrapp i Kvernbekken Biologi 2019 2019
Under Gjennomføring
Gytegrus og habitatforbedring Biologi Høy 2015 2019
Under Gjennomføring
Kultiveringskonto Biologi Høy 2021 2021
Under Gjennomføring
Kartlegging av Forra Biologi Høy 2021 2021
Forslag
Stjørdalskortet Fritidsfiske Medium 2020 2021
Under Gjennomføring
8. Forvaltningens årshjul
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Årshjul Stjørdalsvassdragets Elveeierlag Medium 2021 2021
Vedtatt