Sideløp Ved Hembre

Mål
  • Utbedre sideløp for økt produktivt areal, anslått 10 - 15.000 m2
4.1.14 Hembre
Beskrivelse

4.1.14 Sideløp Ved Hembre

Et sideløp på sørsiden av elven har trolig kun gjennomstrømming på høye vannføringer. Vanndammer uten tilknytning til hovedelva står igjen i sideløpet under vår befaring. Sideløpet er ca. 750 meter langt men høydeforskjeller (fall) og mulighetene for åpning av elvebredd for å slippe inn vann ble ikke godt kartlagt under befaringen. Det er grunn til å frykte at leireforekomster begrenser mulighetene for tiltak, og området må undersøkes grundigere ifbm. eventuell utarbeiding av detaljplan.

Forslag til tiltak

Forutsatt tilstrekkelig mektighet/dybde på løsmassene, slik at blottlegging/graving i leire unngås vil det være ønskelig å åpne for stabil gjennomstrømming i sideløpet på laveste vannføring. Stedegne masser domineres av grus og «finsub», og det vil derfor våre behov for å tilføre noe grovere substrat for å skape gode levevilkår for ungfisk. Tilførsel av dødt trevirke kan også vurderes (se pkt

4.1.15). En del steinblokk bør også legges ut for å bryte opp vannspeilet og skape varierte vannhastigheter, spesielt ved større vannføringer. Tiltaket vil begrense adkomsten til dyrket mark, og det må påregnes å etablere en bro eller kulvert over sideløpet. Sideløpet kan få en bredde på 8-12 m øverst og opp mot 30 m i midtre og nedre del. Potensielt kan sideløpet gi et produktivt areal på 10- 15.000 m2 .

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Utfordrende å gjennomføre pga økonomi. Endring i elveløpet har ført til leirblakking i området.