Sideløp ved Avelsgård (nordside)

Mål
  • Utbedre sideløp for å øke produktivt areal, anslått 2.800 m2
4.1.13 Sideløp ved Avelsgård (nordside)
Sideløp ved Avelsgård (nordside). Ikke gjennomført på grunn av tynt grusdekke over leira.
Beskrivelse

4.1.13 Sideløp ved Avelsgård (nordside)

Et sideløp på nordsiden av elven tørrlegges på lave vannføringer. Vanndammer uten tilknytning til hovedelva står igjen, og det ble observert ungfisk og yngel i vanndammene under befaring. Sideløpet er ca. 350 meter langt og har tilstrekkelig fall i øvre og nedre del til å kunne skape et godt oppvekstområde for laksefisk.

Midtre del av sideløpet er tilnærmet uten fall, og området er vanndekt. Ved utløp i hovedelva er det blottlagt leire i elvemelen øst for sideløpet.

Forslag til tiltak

Forutsatt tilstrekkelig mektighet/dybde på løsmassene vil det være ønskelig å åpne for stabil gjennomstrømming i sideløpet på laveste vannføring. Stedegne masser domineres av godt rundet stein med diameter opp til 15-20 cm og grov grus. Stedegne masser kan i stor grad benyttes som toppdekke i sideløpet, men må suppleres med større stein som vil bidra til større variasjon i sideløpet. Sideløpet bør ha en gjennomsnittlig bredde på ca. 8 meter på laveste vannstand, noe som gir et produktivt areal på ca. 2.800 m2.

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Ikke gjennomført på grunn av tynt grusdekke over leira.