El-fiskerapport 2015

Beskrivelse

Etter et lakserådsmøte i Stjørdal i januar i år ble det bestemt at det skulle søkes statlige fiskefondsmidler for å registrere miljøstatus i utvalgte sjøørretbekker i Meråker og Stjørdal. Det er lenge siden en slik undersøkelse har vært gjennomført. 

Anne Haneborg i Meråker kommune er leder av prosjektet. Det har ikke tidligere vært undersøkt bekker i Meråker og Stjørdal samtidig. I 2005 ble det gjort en undersøkelse av miljøstatus for utvalgte sidebekker i Stjørdal. Etter den tid er det gjort ulike tiltak (utlegg av gytegrus, steinutlegging m.m), for å bedre miljøforholdene i flere bekker. For å følge opp, vurdere tilstand og eventuelle foreta nye tiltak var det behov for å undersøke fisketetthet og vannkvalitet  i disse bekkene 10 år etter siste undersøkelse. Det var også interessant å kartlegge fisketetthet i enkelte bekker som ikke ble undersøkt i 2005. Disse utvalgte bekkene ligger i Meråker.

Prosjektet søkte og fikk midler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, samt midler fra Meråker- og Stjørdal kommune.

I og med at vi fikk begrensede økonomiske midler til rådighet, er denne rapporten forenklet i forhold til tidligere rapporter som omhandler miljøstatus i bekker i Stjørdalsvassdraget. Denne rapporten er begrenset til el-fiske i 19 utvalgte bekker, og vannkvalitetsanalyse med noen få parmeter (total fosfor, total nitrogen og E.coli).

Resultatdelen av rapporten er skrevet slik at det skal være enkelt å finne informasjon om de utvalgte bekkene.

Oppdraget ble gitt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til Stjørdalsvassdragets Klekkeri v/ Rune Lilleløkken sommeren 2015. Feltarbeidet ble gjennomført i september og oktober 2015 i samarbeid med Meråker Jeger og Fiskerforening og Stjørdal Jeger og Fiskerforening.

For de som ønsker mer inngående kunnskap om bekkene i Stjørdal, henvises det til rapporten; ”Vannkvalitet, bunndyr, fisk,naturtype, plante- og fugleliv bekker i Stjørdal kommune 2005” av Hans Mack Berger med flere.

Full rapport:

 

Elfiskerapport 2015.pdf

Evaluert
Yes