Sideløp ved Ingstadneset

Mål
  • Åpen tørrlagt sideløp for økt produksjon, antatt 2000 m2.
4.1.11 Sideløp ved Ingstadneset
Sideløp ved Ingstadneset. Ikke gjennomførbart pga for lavt grusdekke over leiren,
Beskrivelse

4.1.11 Sideløp ved Ingstadneset

Et om lag 460 meter langt sideløp ligger delvis tørrlagt ved normal til lav vannføring.

Det er ikke klarlagt om sideløpet er et rent flomløp eller om senkning av elvebunnen i hovedelva har resultert i tørrlegging av sideløpet.

Elveøra er begrodd med lupiner og krattskog. Fjerning av skog vil øke kapasitet ved flom og bør vurderes.

Forslag til tiltak

Sideløpet åpnes for stabil vannføring ved å senke innløpet og grave ut det tørrlagte sideløpet. Stedegne masser tromles/sorteres og benyttes som toppdekke i sideløpet. Større stein og blokk kan med fordel legges ut for å øke variasjon i sideløpet. Blokk og stor stein må trolig tilkjøres.

Sideløpet gis en variert utforming med henblikk på vannhastighet, bredde og dybde, men det bør våre en urørt randsone inn mot forbygningen som ligger langs hele sideløpet.

Gytemuligheter for sjøørret bør etableres på 2-3 punkt i sideløpet, og oppvekstforhold for ungfisk av laks og sjøørret optimaliseres. Tiltaket representer inntil 2.000 m 2 nytt produksjonsareal for ungfisk.

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Ikke gjennomført pga lavt grusdekke over leiren.