Sideløp ved Svarthølen/Iverhølen

Mål
  • Gjenåpne tørrlagt sideløp for økt produktivt areal, anslått 1000 m2
SVEL 4.1.10 Sideløp ved Svarthølen/Iverhølen ferdig
Sideløp ved Svarthølen/Iverhølen med ferdig montert inntak.
Beskrivelse

4.1.10 Sideløp ved Svarthølen/Iverhølen

Ved utløpet av Svarthølen skjærer et gammelt, tørrlagt sideløp gjennom en overgrodd elveør.

På grunn av senkning av elvebunnen i hovedløpet og opplagring av grus og stein ved det gamle innløpet har sideløpet nå vannføring kun ved flom i hovedelva. Sideløpet forgreiner seg, og danner i alle fall to bekkeløp som til sammen har en lengde på om lag 300 m.

Forslag til tiltak

Gammelt innløp til sideløpet senkes slik at det sikres vanntilførsel selv på lav vannføring i hovedelva. Trolig ligger øvre del av sideløpet noe høyere enn dagens vannspeil i hovedelva ved innløpet. Det må derfor trolig fjernes en del masse for å senke bunnen i de øvre 20-40 m av sideløpet. Det er behov for å sikre innløpsområdet mot erosjon i form av en løsmasseterskel med senket midtparti.

Sideløpet er i dag kraftig tilgrodd, og gammel elvebunn har sannsynligvis høyt innhold av sand og jord.

Bearbeiding av elvebunnen (sortering/tromling) og tilbakeføring av grove fraksjoner er nødvendig for å sikre gode levevilkår for ungfisk i sideløpet. Tiltaket representer om lag 1.000 m 2 nytt produksjonsareal for ungfisk.

SVEL 4.1.10 Sideløp ved Svarthølen/Iverhølen anslått løp
Anslått plassering av åpnet sideløp.
SVEL 4.1.10 Sideløp ved Svarthølen/Iverhølen ferdig løp
SVEL 4.1.10 Sideløp ved Svarthølen/Iverhølen arbeidstegning
Enkle er ofte det beste. Her er arbeidstegningen skissert på en stein.
Økonomi

Finansiering av midler fra Miljødirektoratet, Stjørdalskortet og Redd Vilaksen.

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Ferdig 2020, men må jevnlig vedlikeholdes.

Registert gyting høsten 2020.