Sideløp ved Renå, nedstrøms Homepool

Mål
  • Sikre stabil vannføring som sikrer god funksjon av arealet
Sideløp ved Renå
Beskrivelse

4.1.5 Sideløp ved Renå, nedstrøms Homepool

Sideløpet er lokalisert på sørsiden av elven og er 200 meter langt (figur 14). Sideløpet tørrlegges på normalel lav sommervannføring grunnet for høyt nivå på innløp. Sideløpet er ikke vurdert med henblikk på substratforhold.

Forslag til tiltak

En dyprenne graves i området ned mot sideløpet, og innløpet senkes slik at sideløpet sikres stabil vannføring ved laveste vannføring. Utstrekning av dypål ned mot sideløpet må vurderes i forbindelse med detaljplanlegging, men flyfoto over området gir indikasjoner på en utstrekning på 90 – 100 meter oppstrøms.

Behov for habitattiltak må vurderes i sideløpet. Stedegne masser kan trolig benyttes forutsatt at massene tromles/såldes for å sortere ut finstoff. Det må tas hensyn til eksisterende gyteområde like nedstrøms utløpet, og vi foreslår derfor å la eksiterende utløp være uforandret.

Tiltaket sikrer god funksjon av ca. 800 m 2 produksjonsareal for ungfisk.