Gytegropsregistrering 2022

Mål
  • Registrere gyteaktivitet på høsten
Gytegropregistreringer 2022
Gytegropregistreringer 2006 - 2022
Beskrivelse

Gytegropregistrering ble gjennomført 3.–5. november 2022 som er etter gyteperioden i Stjørdalselva. Tidligere er undersøkelser blitt gjennomført i omtrent samme tidsrom, men også tidligere eller senere på året enn det som var tilfellet i 2022. Vær, temperatur og vannføring er avgjørende for slike registreringer. Ved Vardetun målestasjon i Meråker er det i oktober 2022 målt total nedbør 81 mm (normal 86 mm) og gjennomsnittstemperatur 6,0 °C (normal 4,3 °C).

Prosjektet ble gjennomført over tre lange dager med relativt stabile og tilnærmet optimale forhold, lettskyet oppholdsvær og temperatur ca. 8 til 12 grader med mindre perioder med vind. Vannføring nedenfor samløp Funna målestasjon i Meråker ble avlest til ca. 13 m³/s 3. november kl. 10.42. Sanntidsdata for Hegra bru målestasjon i Stjørdal viser ca. 34, 31 og 27 m³/s hhv. 3., 4. og 5. november alle kl. 12. Oppholdsvær i dagene før kartlegging medførte liten avrenning, relativt klart vann også fra sidevassdragene og gode siktforhold i Stjørdalselva. Årstiden tatt i betraktning var daglengden god med rundt 6 timer tilfredsstillende lys. Det var kun små perioder med noe vindpåvirkning på de retteste strekkene på dag 1 og 2, uten at dette virket veldig forstyrrende på undersøkelsene. Lagene brukte nødvendig tid på de aktuelle strekningene til forholdene tok seg opp, og dette vurderes som ingen vesentlig påvirkning på antall registrerte gytegroper samlet. Tidligere år er siktforholdene rapportert noe dårligere mellom samløp Sona og samløp Forra, det var ingen vesentlig forskjell i 2022.

Gytegropsregistereringer Stjørdalsvassdraget 2022