Sideløp ved Langfredagsnes

Mål
  • Åpne tørrlagt sideløp for økt produktivt areal
Aunbekken
1500 m2 med produktivt areal er igjen gjort tilgjengelig.
Beskrivelse

4.1.6 Sideløp ved Langfredagsnes

Et sideløp på elvens nordside er tørrlagt og delvis gjengrodd av lupiner og krattskog.

Sideløpet er lokalisert 70 meter fra et gyteområde for laks (Arnekleiv et. al, 2013) Sideløpet er 370 meter langt med moderat fall i øverste 200 meter.

Midtre del har lite fall, mens nedre del har tilstrekkelig fall for å egne seg som oppvekstområde for ungfisk. Nedre del er permanent vanndekt med tilførsel fra en mindre bekk.

Forslag til tiltak

Sideløpet ble åpnet for stabil vannføring høsten 2013  i tråd med tiltaksplan for sideløpet (Øksenberg 2012). Det ble samtidig gjennomført enkle habitatjusteringer. Tiltaket krever videre oppfølging og justering av habitatforhold for fisk. Det er ikke utført tilstrekkelige tiltak i nedre del av sideløpet.

Sideløpets innløp utvides slik at vannføringen i sideløpet øker til ca. dobbel vannføring på laveste vannføring. Dersom det er ønskelig å begrense vannføring legges det opp lave buner på begge sider av innløpet. Buner og innløp skal gis en naturlig utforming.

Tverrsnittet videre nedover utvides og sidekantene slakes ut for å gi bedre stabilitet. Stedegne masser sorteres, og grove fraksjoner legges tilbake som toppdekke i sideløp og på sidekantene. Større stein og innsnevringer i tverrsnittet vil bidra til å skape variasjon.

Skul for gytefisk må etableres i nærhet av og på et potensielt godt gyteområde i midtre del ved å etablere større variasjon i dyp og utlegging av stein som bryter vannflaten/overflatestrøm. Detaljert tiltaksbeskrivelse bør utarbeides før gjennomføring av justeringer.

Tiltakene representer 1.200-1.500 m2 nytt produksjonsareal for ungfisk.

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Gyting registrert

  • Gyting registrert 2019
  • Gyting registrert 2020
  • Ingen registrert gyting i 2021
Gyting registert
Gyting registerert i 2019