Grusør i utløp av Forra

Mål
  • Redusere høyden på oppsamlet grus for å bedre produksjonen
SVEL 4.1.12 Grusør i utløp av Forra.png
Beskrivelse

4.1.12 Grusør i utløp av Forra

I utløpet av Forra har elva bygd opp en grusør som etter hvert har fått en betydelig høyde og dekker et areal på 12-14.000 m2. Grusøra gror sakte men sikkert til, noe som binder massene og hindrer utvasking ved flommer i Forra. Hvis man ser på flyfoto tatt i 1955 fremgår det klart i hor stor grad øra har vokst og hvordan tilgroingen gradvis snevrer inn elveløpet.

Sett i lys av utfordringene med bunnsenking og manglende grus og steindekke i hovedelva som påpekes i pkt. 4.2.1 vil det være ønskelig å opprettholde en god transport av masser ut fra Forra, og motvirke opplagring av massene før de når hovedelva.

I og med at avlagringen av masser har snevret inn elveløpet, har også belastning på motsatt elvebredd økt, og senkning av elvebunnen har stedvis undergravd forbygning/plastring mot jordene.

Forslag til tiltak

Grusøra ryddes for skog i henhold flyfoto fra 1955. Øvre halvdel av øra utgjør om lag 5.000 m2 det trolig kan fjernes masse i en dybde av 0,5-1 m (2.500-5.000 m3 ).

Nedre del av øra var langt mindre tidligere og her bør/kan trolig avlagrede masser fjernes i en dybde på inntil 1,5 m. Denne delen av øra har et areal på 7-8.000 m 2 og anslagsvis kan da 10-12.000 m 3 fjernes.

Massene kan enkelt skyves ut i hovedelva i forkant av vårflom, for derigjennom å bli vasket nedover hovedelva. Det bør vurderes å gjennomføre tiltaket fordelt over to-tre flommer for å unngå at transporten av store mengder grus på en gang kan avlagres på steder som gir endrede strømningsforhold og gir følgeeffekter som ikke kan kontrolleres.

Tiltaket vil foruten å tilføre sårt tiltrengt grus til hovedelva også redusere belastningene mot forbygningen mot jordene på østsiden av Forra.

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Elva jobber selvstendig med saken, flom har bidratt til transport av grus.