Gytegropregistrering 2020

Mål
  • Registrere gyteaktivitet på høsten
Beskrivelse

Gytegropregistrering ble gjennomført 2.-4. november 2020. Tidligere er undersøkelser blitt gjennomført i omtrent samme tidsrom, men også tidligere eller senere på året enn det som var tilfellet i 2020. Slike undersøkelser må nødvendigvis finne sted etter gyteperioden i Stjørdalselva, og vær, temperatur og vannføring er avgjørende for slike registreringer. Høsten 2020 og perioden før oppstart var stabil, preget av milde temperaturer og generelt lite nedbør.

Det var svært gode forhold for registrering med klart til lettskyet vær, temperaturer rundt 10 grader og vannføring ved samløp Funna rundt 15 m³/s. Oppholdsvær medførte liten avrenning og relativt klart vann også fra sidevassdragene. Årstiden tatt i betraktning var daglengden god med rundt 6 timer tilfredsstillende lys. Været i kombinasjon med liten overflateavrenning til vassdragene ga gode siktforhold i Stjørdalselva. Det var små perioder med mindre nedbør og noe vindpåvirkning siste dag, uten at dette virket veldig forstyrrende på undersøkelsene. Dette vurderes som ingen vesentlig påvirkning på antall registrerte gytegroper samlet. Tidligere år er siktforholdene rapportert noe dårligere i nedre del mellom samløp Sona og samløp Forra, det var ingen vesentlig forskjell i 2020.

Det ble benyttet samme metodikk som tidligere etter 2006 der to båtlag tok hver sin side av elva til midtpartiet og registrerte gytegroper visuelt. Konturene på en del groper vil alltid kunne være vanskelig å se godt, og ofte må mannskapet ut av båtene for å sjekke og kjenne etter om det er ny og løs oppgravd grus eller gamle groper. Under rådende forhold var det ikke nødvendig å ta i bruk vannkikkert. Alle observerte groper ble registrert med GPS. Registreringene ble deretter overført til digitale kart og data oppsummert. Totalt ble det registrert 443 gytegroper i 2020 mot 287, 1127, 197 og 327 i hhv. 2019, 2018, 2017 og 2016.

Selv med gode forhold vil antallet groper som registreres være minimumstall, men så lenge gropene registreres omtrent til samme tid hvert år og med samme metodikk på relativt lav og lik vannføring forventes det at registreringene i grove trekk er sammenlignbare mellom år. Registreringene viser også gropenes plassering i elva mellom år. 66 % av gropene ble registrert i Meråker kommune, flest oppstrøms samløp Gudå. Detaljkart med plassering av gytegroper registrert i Stjørdalselva i 2020 følger, under.

Gytegropregistrering 2020