Holmbekken – kulvert jernbane (ved Kringtrø)

Mål
  • Utbedre vandringshinder
SVEL 4.18 Holmbekken.jpg
Utbedret av Banenor
Beskrivelse

4.1.8 Holmbekken – kulvert jernbane (ved Kringtrø)

Holmbekken renner ut i hovedelva ved gården Kringtrø, og laks og sjøørret kan vandre 150-200 oppover bekken.

Jernbanen krysser elva 10-15 ovenfor utløpet i hovedelva, og bekken går her gjennom en kulvert. Som det fremgår av vedlagte bilder har fisk i hovedelva ingen mulighet til å vandre opp i bekken ved normale, lave sommervannføringer i hovedelva.

Forslag til tiltak

Høydeforskjellen mellom bunn i kulvert/rør og elvebunnen nedstrøms er om 75-80 cm og bør reduseres slik at fisk ikke bare kan passere på flomstor elv. Spranget bør tas ut gjennom to kulper. Terrenget nedenfor kulverten er flatt, og det må trolig legges opp en bune/plastring på hver side av bekkeløpet nedenfor kulverten for å holde bekkeløpet samlet.

Bunene vil måtte gå litt ut i hoveelva, og må derfor tåle belastningene fra en flomstor elv. Dette gjør at tiltaket kan bli noe kostbart sett i forhold til den bekkestrekningen som gjøres tilgjengelig gjennom tiltaket. Vi anslår at tiltaket gir tilgang til om lag 500 m2 oppvekstareal for ungfisk.

Status

Vandringshinder utbedret av Bane Nor i 2017. Fremdeles behov for utbedringer oppstrøms.

SVEL 4.18 Holmbekken før utbedring
Vandringhinder ved kulvert
Evaluert
Yes
Evaluert resultat
  • Elfisket bekken 2018 og fant fisk på oversida av kulvert.
  • Ugunstig utforming av kulvert under veien 10 meter lenger opp