Sideløp ved Renå, Purgatory pool.

Mål
  • Vedlikehold av sideløp som har godt produktivt areal
Sideløp ved Renå, Purgatory pool
Sideløp ved Renå, Purgatory pool
Beskrivelse

4.1.4 Sideløp ved Renå, Purgatory pool.

Ved utløpet av Purgatory pool/Hamilton deles elven i to løp der hovedløpet går på nordsiden. Elveløpet på sørsiden er delvis avsteng av en steinranke.

Under befaring den 7. og 28. august var vannføring i sideløpet lav. Gytegroptellinger viser at midtre og nedre deler av sideløpet årvisst benyttes til gyting (Arnekleiv et. al 2013). Habitatforholdene for ungfisk er vurdert å være gode i sideløpet, og det er påvist høye tettheter av ungfisk i sideløpet (Arnekleiv pers. medd.).

Det er ikke vurdert nødvendig med tiltak for å forbedre ungfisk eller gytehabitat i sideløpet. Sideløpets innløp har en lite naturlig utforming og vannføringen i sideløpet er marginal ved liten vannføring.

Forslag til tiltak

Det foreslås ingen endringer av dagens utforming og funksjon av sideløpet, men dokumentert høy gyteaktivitet og høy ungfisktetthet tilsier at det er viktig å vedlikeholde tidligere utførte tiltak.

Ved eventuelt fremtidig vedlikehold av steinranken i innløpet til sideløpet bør det vurderes å sikre noe større vannføring gjennom sideløpet ved lave vannføringer i hovedelva.