Kvalitetsnormstatus

Stjørdalselva

- Nasjonalt laksevassdrag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 6763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2023

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 107% siste fem år
Totalbeskatning 39% siste fem år
Overbeskatning 2022 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Tidligere år
Gytebestandsmål: 6763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 101% siste fem år
Totalbeskatning 33%  siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 6763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 91% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 96% siste fem år
Totalbeskatning 37%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 6763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 91% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 93% siste fem år
Totalbeskatning 28%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 6763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 91% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 92% siste fem år
Totalbeskatning 24%  siste fem år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 6763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 91% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 86% siste fem år
Totalbeskatning 22%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden. Oppnåelsen av gytebetandsmålet har blitt gradvis lavere fra 2014.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Fiskereguleringene ble videreført i 2017. Det ble rapportert at 35 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt (45 % av smålaksen, 37 % av mellomlaksen og 26 % av storlaksen, på antallsbasis), på nivå med 2016, men noe lavere for storlaks. Rapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt). Det opplyses at det var fine fiskeforhold gjennom hele sesongen og fisketrykket var høyere enn normalt. Fangstene økte noe fra 2016, og det var spesielt mye smålaks. Det ble gjennomført tellinger av gytegroper (NTNU Vitenskapsmuseet) også i 2017, på samme strekning og med samme metodikk som tidligere. Vi har ikke mottatt opplysninger om siktforhold. Det ble registrert i overkant av 200 gytegroper, en reduksjon fra 2016 og mye lavere enn i 2013 og 2014. Gode fiskeforhold, økt fisketrykk og redusert antall gytegroper registrert tilsa samlet av vi brukte standardverdier for middels beskatning i 2017.
2018 Fiskereguleringene fra 2017 ble i utgangspunktet videreført i 2018, men på grunn av lav vannføring og høye temperaturer ble fisket i sideelvene Forra og Sona samt hovedelva nedstrøms samløp med Forra stengt fra 1. til og med 6. august. I tillegg ble det i august innført fredning av laks over 3 kg. Det ble rapportert at 59 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt (45 % av smålaksen, 55 % av mellomlaksen og 69 % av storlaksen, på antallsbasis), det høyeste i tidsserien og spesielt markant økning for storlaks. Rapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt). De samlede fangstene (inkludert gjenutsatt fisk) økte noe fra 2017, men det var en markant reduksjon i avlivet fisk. Det ble gjennomført tellinger av gytegroper (NTNU Vitenskapsmuseet) også i 2018, men vi har ikke mottatt noen rapport. I henhold til mottatt skjema fra lokalkontakt ble det observert nesten 1200 gytegroper på referansestrekningen fra Nustadfoss til samløpet med Forra, det høyeste i tidsserien. Vanskelige fiskeforhold, en periode med stengt fiske i deler av vassdraget, økt gjenutsetting (spesielt for storlaks) og rekordhøyt antall gytegroper registret tilsa samlet av vi brukte standardverdier for svært lav beskatning i 2018.
2019 Mens all laks over 3 kg var fredet fra 1. august i 2018 var det bare hunnlaks over 3 kg som ble fredet i 2019. Det var heller ingen fredning i Forra og Sona i 2019. Det ble rapportert at 34 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt (47 % av smålaksen, 38 % av mellomlaksen og 29 % av storlaksen, på antallsbasis), en god del lavere enn i 2018. Rapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt). De samlede fangstene (inkludert gjenutsatt fisk) ble redusert både sammenlignet med 2017 og 2018. Det opplyses at det var lite nedbør og dårlige fiskeforhold i august. Det ble gjennomført tellinger av gytegroper (NTNU Vitenskapsmuseet) også i 2019. I henhold til foreløpig rapport ble det observert 287 gytegroper på referansestrekningen (fra Nustadfoss til samløpet med Forra), mye lavere enn i 2018, men ikke så mye lavere enn gjennomsnittet. Det var gode observasjonsfold, men det var sarrdannelse siste dag. Mer normale fiskeforhold og ingen fredninger og relativt lavt antall gytegroper registret, samt at vi nå beregner måloppnåelse fra totalfangst (inklusive gjenutsatt) tilsa av vi brukte standardverdier for middels fangstandel i 2019.
2020 Fiskereguleringene fra 2019 ble viderført i 2020. Det opplyses at det det ble en treg start på grunn av flom og kald elv og at COVID-19 restriksjoner gjorde at det nesten ikke kom utenlandske fiskere, noe som antas å ha gitt betydelig redusert beskatningstrykk. Det ble rapportert at 33 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt (48 % av smålaksen, 36 % av mellomlaksen og 26 % av storlaksen, på antallsbasis), på nivå med 2019. Rapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt, skiftet til Elveguiden). Til tross for forholdene i juni og antatt lavere fisketrykk økte de samlede fangstene (inkludert gjenutsatt fisk) mye fra 2019 og endte på nivå med 2015 og blant de høyeste i tidsserien. Det ble gjennomført tellinger av gytegroper (Notat fra B.B. Skei, Vannområdekoordinator Sjørdalsvassdraget, 25.11.2020) også i 2020 med samme metodikk som tidligere, men slik vi fortstår det i alle fall delvis nytt manskap. Det ble observert 443 gytegroper på referansestrekningen (fra Nustadfoss til samløpet med Forra), mye høyere enn i 2019 og nest høyeste i tidsserien fra 2016. Det var svært gode observasjonsforhold. 66 % av gropene ble registrert i Meråker kommune og flest oppstrøms samløpet med Gudå. Vi fant ikke grunnlag for å endre beskastningsnivå, og brukte standardverdier for middels fangstandel også i 2020.
2021 Fiskereguleringene fra 2020 ble viderført i 2021. Det opplyses at det var lite nedbør og varm elv i juni og juli ga vanskelige fiskeforhold og lavere beskatning, mens forholdene var normale i august. Ukesfangstene gir støtte for dette mønstret, med bra fangster i august. Det ble rapportert at 44 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt (47 % av smålaksen, 42 % av mellomlaksen og 46 % av storlaksen, på antallsbasis), høyere enn de to foregående åra. Rapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt). Fangstene ble redusert fra det gode året 2020 og endte på nivå med 2019. Det ble gjennomført tellinger av gytegroper også i 2021, men vi har ikke mottatt noen rapport. Fra Årsberetning 2021 SJFF fant vi at det ble observert ca 350 gytegroper i 2021, en god del mindre enn i 2020 (443 groper), men vi kjenner ikke forholdene under tellingene. Vi fant ikke grunnlag for å endre beskatningsnivå, og brukte standardverdier for middels fangstandel også i 2021.
2022 Fiskereguleringene fra 2021 ble viderført i 2022. Det opplyses at det ikke var spesielt vanskelige fiskeforhold i 2022. Ukesfangstene tyder heller ikke på perioder med vanskelige fiskeforhold. Det ble rapportert at 33 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt (45 % av smålaksen, 39 % av mellomlaksen og 25 % av storlaksen, på antallsbasis). Rapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt). Fangstene økte noe fra 2021 til 2022, men endte innenfor et normalnivå. Det ble etter det vi kjenner til gjennomført tellinger av gytegroper også i 2022, men vi har ikke mottatt noen rapport. Vi fant ikke grunnlag for å endre beskatningsnivå, og brukte standardverdier for middels fangstandel også i 2022.
Kultivering
Det er utsettingspålegg på 80 000 sommerforet yngel. Stamfiske av ca. 13 hunner årlig i eget stamfiske etter sesongslutt. I 2010 ble det tatt ut 16 store hunner i stamfisket, og det ble satt ut 80 000 ensomrig settefisk. Det ble satt ut ensomrig settefisk også i 2011, men vi har ikke fått opplyst antallet (trolig 80 000) eller antall stamfisk. I 2012 ble det satt ut 45 896 årsyngel oppstrøms lakseførende strekning, og tatt ut 15 hunner og 10 hanner i stamfiske. I 2013 ble det satt ut 86 200 årsyngel og tatt ut 13 hunner og 13 hanner i stamfiske. Det gjennomføres også biotopforbedrende tiltak i sidebekker og i flomløp. I 2014 ble det tatt ut 15 hunner og 16 hanner i stamfiske og satt ut 74 621 ensomriog settefisk. I 2015 ble det tatt ut 23 hunner og 18 hanner i stamfiske (slik vi forstår det ble 12 hunner og 14 hanner brukt i kultiveringen) og satt ut 97 381 lakseyngel. I 2016 ble det tatt ut 15 hunner og 8 hanner i stamfiske og satt ut 80 000 lakseyngel. I tillegg legges det ut noe gytegrus i vassdraget. I 2017 ble det tatt ut 13 hunner og 15 hanner i stamfiske og satt ut 69 000 lakseyngel. Det ble lagt ut gytegrus i noen sidebekker. I 2018 ble det tatt ut 16 hunner og 15 hanner i stamfiske og satt ut 39 000 lakseyngel. Det ble lagt ut gytegrus i noen sidebekker, åpnet noen sideløp og fjernet noen oppgangshindre i bekker. I 2019 ble det tatt ut 15 hunner og 14 hanner i stamfiske og satt ut 45 546 lakseyngel. Det ble lagt ut gytegrus i noen sidebekker og åpning/restaurering av sjøørretbekker. I 2020 ble det tatt ut 16 hunner og 15 hanner i stamfiske og satt ut ca 80 000 lakseyngel. Arbeidet med å åpne/restaurere sjøørretbekker fortsatte. I 2021 ble det tatt ut 15 hunner og 16hanner i stamfiske og satt ut ca 95 000 lakseyngel. Det ble lagt ut gytegrus i noen sjøørretbekker. I 2022 ble det tatt ut 10 hunner og 14 hanner i stamfiske og satt ut ca 90 000 lakseyngel. Det drives fortsatt med biotoptiltak.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1989 180 6 6
1990 153 2 42 7 2
1991 200 0 14 0 0
1992 320 3 49 2 3
1993 210 1 1
1994 304 0 0
1995 98 2 38 0 2
1996 163 3 36 25 3
1997 60 22 12 17 22
1998 292 4 4 0 4
1999 437 1 37 3 1
2000 507 0 33 3 0
2001 517 1 34 6 1
2002 377 6 38 18 6
2003 41 7 1.49
2004 31 0 0
2005 250 0 34 0 0
2006 404 2 34 0 2
2007 262 0 30 0 0.38
2008 389 1 55 6 0.77
2009 346 1 35 0 1.4
2010 313 0.3 36 2.8 0.3
2011 947 7 33 6 7.1
2012 762 0.5 19 0 0.5
2013 376 1 24 8 0.8
2014 442 1 0.7
2015 834 1 0.6
2016 570 0 0
2017 722 0.4 0.4
2018 513 0 31 0 0
2019 672 1 0.6
2020 869 0.2 0.2
2021 520 1 0.8
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.