Florbekken - kulvert E14

Mål
  • Fjerne vandringshinder tilknyttet kulvert for E14
 Florbekken etter utbedring
Florbekken etter utbedring. Fisketrappa er på plass.
Beskrivelse

 

4.1.9 Florbekken - kulvert E14

Kulvert under Europavei 14 og forbygningen kan ikke forseres av fisk på grunn av stort fall ved utløp av kulvert og ugunstig steinsetting (forbygningen) nedstrøms kulvert, og en lengre strekning (4-500 m) av Florbekken er derfor ikke tilgjengelig for anadrome laksefisk.

Denne delen av Florbekken beskrives som et meget godt egnet gyte- og oppveksthabitat for laksefisk (Sjursen 2014).

Forslag til tiltak

Terrenget nedstrøms E14 er svært bratt, noe som gir utfordringer i forhold til å bygge opp bekkens nivå slik at fisk kan passere forbygningen og kulverten. Under befaring den 22. september ble to muligheter vurdert

  1. Bekken bygges opp trinnvis i eksisterende løp slik at fallet fra bunn av kulvert til bekken utliknes og fisk kan passere uhindret
  2. Bekken legges i et nytt løp nedstrøms E14 slik at fallet fra E14 til Iverhølen fordeles over en lengre strekning. Bekkens utløp i Stjørdalselva blir omtrent 30 – 40 meter nedstrøms dagens utløp.

Bekken vil ved løsning 2 bli lenger enn ved løsning 1, og bekken må vinkles i forhold til strømningsretning nedstrøms kulverten.

Åpning av Florbekken, Elveguiden.no
Florbekken,NVE
SVEL 4.1.9 Florbekken før utbedring
Kulvert før utbedring. Betydelig vandringshinder.
Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Gytende ørret observert.

Behov for vedvarende vedlikehold.

SVEL 4.1.9 Florbekken gyting
Gytende ørret observert i bekken etter at fisketrappen er etablert.