Laksefiske i Stjørdalselva

Stjørdalselva er en av landets beste lakseelver, kjent for sin tilgjengelighet og gunstige prisnivå.

Stjørdalselva er en typisk storlakselv og har en sportsfiskehistorie som startet allerede på midten av 1800 tallet. Vassdraget er organisert i henhold til Miljødirektoratets krav og forvaltningsansvaret ligger hos Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som representerer ca 140 fiskerettshavere.

Generell beskrivelse av fisket

I Stjørdalselva drives det en kombinasjon av eksklusivt utleie av fisket og kortsalg. Størdal Jeger og Fiskerforening disponerer 30 km elvebredd og selger døgnkort, ukekort og sesongkort.  Stjørdalselva er kjent for sitt varierte og gode tilbud til alle typer laksefiskere. Elva egner seg godt til fluefiske, men også andre redskapstyper som sluk, wobbler og mark blir brukt.

Gjennomsnittsfangstene ligger på underkant av 2.000 laks årlig, og gjennomsnittsvekten ligger ofte på over 5 kg. Gjennutsetting av laks har øket år for år og har de siste årene ligget på ca 40 %.

Det var tidligere et betydelig fiske med garn og ruser, men dette er for lengst avviklet. Fiske med kastenot ble forbudt på 1980 tallet. Det utvises stor respekt for fiskereglene og ulovlig fiske er lite utbredt.

Fiskearter

Laks og sjøørret er de dominerende fiskeartene men det er også registrert elveniøye, stingsild, ål og skrubbe. Vi har en god og stabil bestand av laks men sjøørreten har en dårlig bestandssituasjon og har vært totalfredet siden 2009.

Kultivering

Det er utarbeidet en helhetlig tiltaksplan for vassdraget og det drives et betydelig kultiveringsarbeid i samarbeid mellom Stjørdalsvassdragets Elveeierlag og Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.

Som følge av kraftutbyggingen har Nord Trøndelag Elektrisitetsverk fått et årlig utsettingspåbud på 80.000 årsyngel av laks.

Stjørdalsvassdragets Klekkeri i Meråker har ansvaret for å utføre utsettingspåbudet som blir finansiert av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Her er mulighet for å fordype seg i dokumenter angående Tiltaksplanen for Stjørdalselva:
Del 1: Kunnskapsstatus habitatjusterende tiltak
Del 2: Kunnskapsstatus habitatjusterende tiltak
Helhetlig tiltaksplan for lakseførende del av Stjørdalsvassdraget

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august

Fiskeregler for sesongen 2020

 • Før man kan få anledning til å kjøpe fiskekort må man løse «Stjørdalskortet»
 • Fiskereglene er begrenset til den anadrome delen av Stjørdalsvassdraget
 • I Stjørdalselva, Forra og Sona er det tillatt å fiske fra 1. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 24. 00
 • Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, mark og flue.
 • Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske
 • Ved fiske med dupp skal den flyte.
 • Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret eller duppen.
 • Hunnfisk over 3 kg er fredet i august og skal settes levende tilbake i elva.
 • Fiske med mark er forbudt i august.
 • Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva.
 • I Fersoset og Sonoset og 100 m. nedstrøms er det fra og med 1. august bare lov og fiske med lett flueutstyr.
 • Fiskereglene kan endres etter midtsesong evalueringen i midten av juli eller ved ekstraordinære værforhold.

Bag limit (døgnkvote)

 • Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
 • Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
 • Døgnkvoten er 1 laks i juni, juli og august.
 • Det er en sesongkvote på 6 laks, hvorav 3 laks over 65 cm. (ca. 3 kg.)
 • Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn /sesong starter.
 • All fangst skal rapporteres på laksebørsen innen 24 timer med fullt navn og relevante opplysninger (www.elveguiden.no).
 • Gjennutsatt fisk skal rapporteres med kg ved bruk av vekt tabell basert på lengde.
 • Fettfinneklipt laks skal rapporteres til laksebørsen.
 • Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen, regnes da ikke på kvoten.
 • Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.
 • Det skal leveres skjellprøver av all avlivet fisk. Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.

Bekjempelse av fiskesykdommer

 • Det er ikke lov å fiske med mark som ikke kommer fra Stjørdalsvassdraget.
 • Mark produsert i anlegg godkjent av mattilsynet i Norge er tillatt å bruke.
 • Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres, følg retningslinjer som er lagt ut på alle desinfeksjonsstasjoner

Straffebestemmelser

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for brudd av gjeldene fiskeregler er kr. 3000,-.

I tillegg til gebyr kan fiskeren som blir tatt for brudd på fiskereglene bli bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Stjørdalselva. Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeavgift.

 

Ungdomsfiske

 Vi utvider og åpner også i år en del av elva for ungdommen. For ungdom opp til 18 år eller om du er medlem i SJFF Ung har du et tilbud på fiske i hele «bruhølen» og «nacken» på Hembre fra nordre side. Også Hegre valdet til SJFF er med i tilbudet. Se mer her.

Midtsesongevaluering

Forhåndsavtalte tiltak for Stjørdalsvassdraget videreføres i henhold til tidligere avtaler med Fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord Trøndelag.

Avtalen er som følger:

Hvis registrerte fangster av laks er under 3000 kg pr 15. juli innfører vi full fredning av all laks over 3 kg fra og med 20. juli og ut sesongen.