Laksefiske i Stjørdalselva

Stjørdalselva er en av landets beste lakseelver, kjent for sin tilgjengelighet og gunstige prisnivå.

Stjørdalselva er en typisk storlakselv og har en sportsfiskehistorie som startet allerede på midten av 1800 tallet. Vassdraget er organisert i henhold til Miljødirektoratets krav og forvaltningsansvaret ligger hos Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som representerer ca 140 fiskerettshavere.

Fiskekort kan du kjøpe her.
Oversikt over soner og fiskeplasser finner du her

Generell beskrivelse av fisket

I Stjørdalselva drives det en kombinasjon av eksklusivt utleie av fisket og kortsalg. Størdal Jeger og Fiskerforening disponerer 30 km elvebredd og selger døgnkort, ukekort og sesongkort.  Stjørdalselva er kjent for sitt varierte og gode tilbud til alle typer laksefiskere. Elva egner seg godt til fluefiske, men også andre redskapstyper som sluk, wobbler og mark blir brukt.

Gjennomsnittsfangstene ligger på underkant av 2.000 laks årlig, og gjennomsnittsvekten ligger ofte på over 5 kg. Gjennutsetting av laks har øket år for år og har de siste årene ligget på ca 40 %.

Det var tidligere et betydelig fiske med garn og ruser, men dette er for lengst avviklet. Fiske med kastenot ble forbudt på 1980 tallet. Det utvises stor respekt for fiskereglene og ulovlig fiske er lite utbredt.

Fiskearter

Laks og sjøørret er de dominerende fiskeartene men det er også registrert elveniøye, stingsild, ål og skrubbe. Vi har en god og stabil bestand av laks men sjøørreten har en dårlig bestandssituasjon og har vært totalfredet siden 2009.

Kultivering

Det er utarbeidet en helhetlig tiltaksplan for vassdraget og det drives et betydelig kultiveringsarbeid i samarbeid mellom Stjørdalsvassdragets Elveeierlag og Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.

Som følge av kraftutbyggingen har Nord Trøndelag Elektrisitetsverk fått et årlig utsettingspåbud på 80.000 årsyngel av laks.

Stjørdalsvassdragets Klekkeri i Meråker har ansvaret for å utføre utsettingspåbudet som blir finansiert av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Her er mulighet for å fordype seg i dokumenter angående Tiltaksplanen for Stjørdalselva:
Del 1: Kunnskapsstatus habitatjusterende tiltak
Del 2: Kunnskapsstatus habitatjusterende tiltak
Helhetlig tiltaksplan for lakseførende del av Stjørdalsvassdraget

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august

Fiskeregler for sesongen 2024

 • Før man kan få anledning til å kjøpe fiskekort må man løse «Stjørdalskortet»
 • Fiskereglene er begrenset til den anadrome delen av Stjørdalsvassdraget
 • I Stjørdalselva, Forra og Sona er det tillatt å fiske fra 1. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 24.00
 • Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, mark og flue.
 • Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske
 • Ved fiske med dupp skal den flyte.
 • Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret eller duppen.
 • Hunnfisk over 3 kg er fredet i august og skal settes levende tilbake i elva.
 • Fiske med mark er forbudt i august.
 • Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva. All fangst skal rapporteres til laksebørsen.
 • I Fersoset og Sonoset og 100 m. nedstrøms er det fra og med 1. august bare lov og fiske med lett flueutstyr.
 • Fiskereglene kan endres etter midtsesong evalueringen i midten av juli eller ved ekstraordinære værforhold.

Bag limit (døgnkvote)

 • Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
 • Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Maks 3 laks kan settes ut per døgn.
 • Døgnkvoten er 1 laks i juni, juli og august.
 • Det er en sesongkvote på 6 laks, hvorav 3 laks over 65 cm. (ca. 3 kg.)
 • Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn /sesong starter.
 • All fangst skal rapporteres på laksebørsen innen 24 timer med fullt navn og relevante opplysninger (www.elveguiden.no).
 • Gjennutsatt fisk skal rapporteres med kg ved bruk av vekt tabell basert på lengde.
 • Fettfinneklipt laks skal rapporteres til laksebørsen.
 • Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen, regnes da ikke på kvoten.
 • Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.
 • Det skal leveres skjellprøver av all avlivet fisk. Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.

Bekjempelse av fiskesykdommer

 • Det er ikke lov å fiske med mark som ikke kommer fra Stjørdalsvassdraget.
 • Mark produsert i anlegg godkjent av mattilsynet i Norge er tillatt å bruke.
 • Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres, følg retningslinjer som er lagt ut på alle desinfeksjonsstasjoner

Straffebestemmelser

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for brudd av gjeldene fiskeregler er kr. 3000,-.

I tillegg til gebyr kan fiskeren som blir tatt for brudd på fiskereglene bli bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Stjørdalselva. Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeavgift.

Fishing regulations

The following fishing regulations is set for 2024

 • Before fishing is permited the «Stjørdalskortet» have to be bought
 • Before you start fishing, you have to buy the national Fishing Fee.
 • The fishing regulations are limited to the anadromous part of the Stjørdal river
 • Fishing for salmon is permitted from June 1 to August 31.
 • It is only allowed to fish with fly, lure, worm or wobbler
 • The use of sinkers is only allowed when using worm.
 • When using a bobber, it must not sink.
 • When fly fishing, the cast weight must be in the fly line or in the bobber.
 • Female fish over 65 cm is protected in August and must be released
 • The use of worm is not permitted in August
 • All sea trout must be returned to the water immediately with as little injury as possible. All seatrout are to be reported to Laksebørsen.
 • At Fersoset, Sonoset and 100 m. downstream from here it is only allowed to fish with lightweighted flies.
 • The regulations can be changed during the season.

Bag limit

 • The daily bag limit cannot be transferred to other anglers.
 • The daily bag limit in the Stjørdal River is 1 salmon per day.
 • The seasonal bag limit is 6 salmon, out of which 3 could be longer than 65 cm (app. 3 kg).
 • If a fish is killed, fishing must stop until a new fishing day starts
 • All catches must be reported on the salmon exchange
 • Any salmon retained or released must be reported to Laksebørsen immediately and within 24 hours with full name and relevant information (www.elveguiden.no)
 • Released fish is not included in the bag limit but must be reported as released. Maximum 3 salmon are to be released per day.
 • Salmon with the adipose fin clipped is to be reported to Laksebørsen.
 • Fish showing the distinct characteristics of farmed salmon is not included in the bag limit. Farmed salmon must be retained.
 • A day ticket is 24 hours; otherwise the change of day is at midnight.
 • Shellsamples of all killed fish are to be delivered to Laksebørsen.

Combating fish diseases

 • Only worm from the Stjørdal valley is allowed to use. The exception is worm bought in stores bred by producers officially certified by the Norwegian Food Safety Authority.
 • Fishing gear used outside of Stjørdal is to be disinfected before used.

Violation of the fishing regulations

Violation of the rules is punishable, cf. Act on salmonids and inland fish. Violation may result in a fee or possibly a police report. Fishing cannot be resumed before charge fee is paid. Fee for lack of disinfecting, failure to report and breach of regulations regarding fishing gear is kr. 3000, -. The fee for quota violation is kr. 6000, -.

In addition to the fee, the fisherman being taken for quota breach will be expelled for the current and subsequent season from Stjørdalselva. The owner / landlord / license seller is required to inform about the current regulations in the river, as well as to check whether the fisherman has solved the fishing fee and has a valid disinfection certificate

Bestimmungen über das Angeln in den Gewässerläufen des Stjørdal

In der Saison 2024 gelten folgende Angelregeln:

 • Die Erlaubnis zum Angeln erwerben Sie ausschließlich mit dem Kauf der „Stjørdalskarte“.
 • Die Angelregeln gelten für den anadromen Teil des Wasserlaufs des Stjørdal
 • In den Gewässern Stjørdal, Forra und Sona gilt die Erlaubnis vom 1. Juni, 00:00 Uhr bis 31. August, 24:00 Uhr
 • Zum Angeln verwendet werden dürfen ausschließlich Köder, Netze, Wobbler, Würmer und Fliegen.
 • Der Gebrauch von Senkblei ist nur zugelassen beim Angeln mit Würmern.
 • Beim Angeln mit Schwimmkörpern muss dieser oben schwimmen.
 • Beim Angeln mit Fliegen muss das Wurfgewicht an der Wurfschnur oder am Schwimmer befestigt sein.
 • Weibliche Fische über 3 kg Gewicht dürfen im August nicht gefangen werden und müssen lebend zurück in den Fluss gesetzt werden.
 • Das Angeln mit Würmern als Köder ist im August verboten.
 • Die Meerforelle darf nicht geangelt werden und muss lebend in den Fluss zurückgesetzt werden und der Lachsbörse gemeldet
 • In Fersoset und in Sonoset und 100 Meter stromabwärts darf bis einschließlich 1. August ausschließlich mit leichter Ausstattung zum Fischen mit Fliegen geangelt werden.
 • Die Angelregeln können sich nach der Einschätzung der Bestände in der Mitte der Saison ab Mitte Juli und bei außergewöhnlichen Wetterumständen ändern.

Es gilt eine Taschenbegrenzung für die Tagesfangquote und die Höchstfangquote

 • Diese Quote gilt für jeden Angler einzeln und ist nicht übertragbar.
 • Fische, die wieder zurückgesetzt werden, werden in der Quote nicht berücksichtigt. Pro Tag können maximal 3 Lachse ausgesetzt werden.
 • Tagesfangquote ist 1 Lachs im Juni, Juli und August.
 • Die Quote für die ganze Saison sind 6 Lachse, von denen 3 Lachse über 65 cm lang sein dürfen (entsprechend etwa 3 kg).
 • Mit dem Erreichen der Quote (Tag oder Saison) muss das Angeln beendet werden bis zum nächsten Tag oder bis zur nächsten Saison.  
 • Jeder Fang muss der Lachsbörse unter Angabe des vollständigen Namens und weiterer relevanter Informationen innerhalb von 24 Stunden gemeldet  werden (siehe www.elveguiden.no)
 • Wiederausgesetzter Fisch muss der Lachsbörse gemeldet werden mit der Angabe S für Groß („stor“), M für mittelgroß („mellom“) und L für klein („liten“).
 • Lachs, dessen Fettfinne (pinna adiposa) abgeschnitten ist, muss der Lachsbörse gemeldet werden.
 • Fisch aus Aufzuchtfarmen soll getötet und der Lachsbörse angezeigt werden, er wird nicht der Quote zugerechnet.
 • Die Tageskarte gilt 24 Stunden,  für alle anderen Karten gilt der Tageswechsel um 24:00 Uhr.
 • Es müssen Schuppenproben von jedem getöteten Fisch abgegeben werden.

Zur Bekämpfung von Fischkrankheiten

 • Im Fall des Fischens mit Würmern ist es verboten, andere Würmer als die aus der Umgebung des Wasserlaufs des Stjørdal oder solche aus Produktionen, die von der Norwegischen Lebensaufsicht zugelassen wurden, zu verwenden.
 • Angelgerät und alle Gegenstände, die auch außerhalb des Wasserlaufs zum Angeln verwendet wurden, müssen vor Gebrauch desinfiziert werden.

Strafbestimmungen bei Zuwiderhandeln

Der Verstoß gegen diese Bestimmungen ist laut Gesetz über Lachs und Inlandsfische strafbar.  Die Übertretung führt zu Bußgeldern und kann bei der Polizei angezeigt werden. Bis eine festgesetzte Strafgebühr bezahlt worden ist, darf das Angeln nicht wieder aufgenommen werden. Die Höhe der Gebühr für Übertretung der geltenden Bestimmungen beträgt 3.000,- NOK.

Darüber hinaus und zusätzlich zur Strafgebühr kann ein Angler, der gegen die Bestimmungen verstoßen hat, für die laufende und die kommende Saison abgewiesen werden. Eigentümer,  Verleiher und Kartenverkäufer haben die Pflicht, über die geltenden Bestimmungen zum Fischfang zu informieren und müssen kontrollieren, ob Sie als Angler die Abgabe zur Angelerlaubnis bezahlt haben und ein gültiges Desinfektionsattest mit sich führen.

 
Ungdomsfiske

Info kommer.

Midtsesongevaluering

Plan for forhåndsavtalte tiltak som skal settes i verk etter midtsesongsevalueringen av laksefiske 

Dato for evaluering: 1.juli 

Dato for innføring av tiltak: 1. august -15. august (avhengig av situasjonen 1. juli ) 

Tiltak som skal settes i verk: 

 1. > 130 % gytebestandsmåloppnåelse (150 % for bestander med færre enn 500 oppvandrende voksne individer) 

Ingen endring 

 1. 90-130 % gytebestandsmåloppnåelse 

Ingen endring 

 1. 50-90 % gytebestandsmåloppnåelse 

Gjennutsetting av all laks over 65 cm / ca. 3 kg fra 15. august 

 1. < 50 % gytebestandsmåloppnåelse 

Alt fiske stoppes fra 1. august 

Dato: 25.1.2022