Årsmøte

Mål
 • Årsmøte for å sikre stabil og sikker drift av forvaltningslaget
Beskrivelse

Ordinært årsmøte holdes innen 28. februar hvert år.

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall mellom de frammøtte. Ved avstemming og valg har vært medlem stemmetall etter andel. Dersom alle de frammøtte er enige om det, kan avstemming skje ved at hvert medlem har en stemme. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall etter andelsberegning.

Dersom en fiskerettshaver ikke møter selv, kan denne la seg representere av en annen fiskerettshaver ved framlegging av skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn én fullmakt. Ektefelle kan møte og stemme uten særskilt fullmakt. Er et selskap fiskerettshaver, kan daglig leder/forretningsfører med prokura, eller styremedlem som tegner selskapet, møte og stemme. Institusjonelle eiere; kommuner, selskaper osv. som er rettighetshavere, kan møte med en person. Hvis det ikke er en person som har selskapets prokura, skal den som møter bemyndiges gjennom henholdsvis formannskapsvedtak eller styrevedtak. For eiendommer som ligger i sameie, kreves et skriftlig sameievedtak (flertallsvedtak) som utpeker hvem som skal stemme på årsmøtet.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 1. januar. Innkalling m/sakliste sendes medlemmene minst 8 dager før årsmøtet, eller ved annonse i lokalpressen.

Årsmøtet ledes av styrets leder.

 1. Godkjenne saksliste og innkalling.
 2. Velge møteleder og protokollfører.
 3. Registrere frammøtte.
 4. Behandle styrets årsmelding og det reviderte regnskapet med budsjett.
 5. Fastsette forvaltningsavgift.
 6. Velge
  1. Leder for ett år.
  2. To styremedlemmer for to år.
  3. Tre varamedlemmer i nummerorden.
  4. To revisorer.
  5. Eventuelle utsendinger/representanter.
  6. Valgkomite for neste år.
 7. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte.
 8. Behandle andre saker som styret tar opp, eller som kommer inn.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det. Styret må etterkomme et slikt krav senest en måned etter at det er framkommet. Om innkalling og saksvedtak gjelder samme regler som ved ordinært årsmøte.

Protokoll fra årsmøtet er tilgjengelig fra styret til lagets forvaltere og andre som er formålstjenlig.