Kultiveringskonto

Mål

Kultiveringskonto opprettes av årsmøtet i SVEL med formål å finansiere tiltak i Stjørdalsvassdraget for å fremme den stedegne laks- og sjøørretstammen. Kontoen forvaltes av styret i SVEL, som fører eget regnskap over bruken av midlene og de enkelte prosjekter.

Beskrivelse

Retningslinjer for Kultiveringskonto

Forvaltning og Kultivering som tas over Kultiveringskonto skal være finansiert før de gjennomføres. Det er styret i SVEL som forvalter kontoen, søker midler og disponerer midler iht. disse retningslinjer. For prosjekter føres egne prosjektregnskap basert på budsjett for de enkelte prosjekt.

Inntekter til Kultiveringskonto kan komme fra SVEL selv, Stjørdalskortet, frivillige bidragsytere, lokalt næringsliv, offentlige og private tilskudd o.a.

Kultiveringskonto kan benyttes til finansiering av både egne og eksterne prosjekter.

1. Kultivering og Forvaltnings oppgaver som kan finansieres av kultiveringskonto

  • Habitatforbedrende tiltak
  • Klekkeridrift
  • Bestandsovervåking
  • Predatortiltak
  • Bekjempelse av fremmede arter
  • Utfisking av oppdrettslaks og pukkellaks
  • Smitteforebyggende tiltak
  • Rekruttering
  • Prosjektetablering – styring – økonomi og gjennomføring av prosjekter

2. Forvaltningsbidrag til SVEL

SVEL kan motta inntil 50.000 kroner fra kultiveringskontoen per år for å dekke tillitsvalgtes arbeid med generell administrasjon, faglig påfyll, kurs og seminarer innen forvaltning. Herunder oppfølging, overvåking og vedlikehold av gjennomførte prosjekter.

Det er viktig at tillitsvalgte engasjerer seg til fordel for villaks og sjøørret på generell basis der dette er naturlig, og innen en kostnadseffektiv ramme.