Tiltaksplan Stjørdalsvassdraget

Mål
  • Konkret tiltaksplan for Stjørdalsvassdraget
  • Øke bestanden laks og ørret i elva gjennom økt produktivt areal
Foto: Mattias Helde
Beskrivelse

Stjørdalselva er et viktig laksevassdrag, med årlige fangster som enkelte av de siste 30 årene har nådd 5.500 fisk.

I forbindelse med utbyggingen av kraftverkene i Meråker har det blitt gjennomført årlige undersøkelser i elva for å overvåke utviklingen i lakse- og sjøørretbestanden for å dokumentere om endringer i bestandene kunne kobles til kraftutbyggingen (Arnekleiv m.fl. 2007, 2014). Undersøkelsene har så langt vist at artssammensetning av bunndyr er endret og tetthetene av bunndyr har økt. Samtidig er det vist at tetthetene av ungfisk er uendret eller har avtatt i øvre del av elva, mens tetthetene har økt i nedre del av elva. Det er også vist at veksten hos ungfisk har vært bedre etter enn før regulering, men samtidig trekkes energirelatert overdødelighet i øvre del av elva frem som en reguleringseffekt.

Status for fiskebestandene må også ses i lys av andre inngrep i elva enn bare vassdragsreguleringen. Spesielt er elva preget av omfattende sikringstiltak og av omfattende uttak av grus. Rettighetshaverne langs elva er samlet i Stjørdalsvassdragets elveeierlag, og det er en klar, samlet oppfatning om at de ulike inngrepene i elva har og har hatt negativ innvirkning på gyte- og oppvekstområdene for laks og sjøørret. Rettighetshaverne ser derfor et behov for en helhetlig tiltaksplan for elva, som har fokus på tiltak som kan sikre og fremme bestandene av laks og sjøørret i elva. Med bakgrunn i dette mottok Ferskvannsbiologen AS en forespørsel fra elveeierlaget om å «Utarbeide en helhetlig tiltaksplan med forslag i prioritert rekkefølge. For hvert tiltak skal ansvar, behov for tillatelser og sannsynlig ressursbehov beskrives»

I tiltaksplanen er følgende tiltak omtalt:

Tiltak i sideløp og tilløpsbekker

Under kultiveringsarbeid som nevnes henvises det til tiltaksplanen og tilhørende tiltak.

Hele tiltaksplanen kan lastes ned og leses her