Sideløp ved utløp av Heimhølen, Nord-Kringen

Mål
  • Utbedre sideløp for økt produktivt areal, ca 1000 m2
4.1.7 Sideløp ved utløp av Heimhølen, Nord-Kringen
Beskrivelse

4.1.7 Sideløp ved utløp av Heimhølen, Nord-Kringen

På nordsiden av elven ved utløpet av Heimhølen ligger det i dag ei stor elveør som bare er vanndekt ved høy vannføring og flom. Det er ønskelig å etablere et sideløp langs skog/forbygningskant på nordsiden.

Et gyteområde er lokalisert ca. 40-50 meter oppstrøms elveøren langs nordsiden av Heimhølens utløp (Arnekleiv et. al, 2013).

Forslag til tiltak

Et om lag 260 meter langt sideløp graves ut langs elveforbygning og settes i kontakt med kantvegetasjon. De groveste fraksjonene fra utgravde masser må tilbakeføres som toppdekke i sideløpet. Noe større stein og blokk må trolig tilføres. Habitatforholdene skal spesielt optimaliseres for årsyngel på grunn av nærheten til gyteområdet oppstrøms.

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Ikke gjennomført på grunn av store endringer av elva fra år til år.