Sideløp ved Smemobekken

Mål
  • Økt produktivt areal ved utbedring av sideløp
Sideløp ved Smemobekken
Sideløp ved Smemobekken
Beskrivelse

Tiltak 4.1.3 Sideløp ved Smemobekken

Området er erosjonssikret på nordsiden av elven på grunn av en kvikkleireforekomst nordøst for det aktuelle området. I tillegg er det anlagt elveforbygning på sørsiden av elva, og et 200 meter langt sideløp er plastret med stor stein i øvre del. Innløpet til dette sideløpet er ca. 30 meter bredt.

Åpning er steinsatt med store steiner/blokk (lagt i rader), trolig for å begrense vannføringen i sideløpet på høyere vannføring. En rettkronet terskelkant av stor stein er anlagt i nedre del av det som fremstår som en løsmasseterskel i innløpet. Utformingen av innløpet, og spesielt radene med stor stein i overgangen mellom hovedløpet og sideløp utgjør et lite naturlig landskapselement.

Høydeforskjellen mellom innløp og utløp i sideløp (fallet) er ikke målt, men anslås forsiktig til ca. 1,2 meter. Fallet i sideløpet er i all hovedsak fordelt over de øverste ca. 40 meter, og de nederste 160 meter av sideløpet var på befaringstidspunkt stilleflytende med blankt vannspeil.

Forslag til tiltak

Eksisterende sideløp representerer et vanndekt areal på ca. 3.800 m 2 på lav vannføring, hvorav ca. 2.400 m 2 anslås å ha for lav vannhastighet/ lite tilfredsstillende habitat for ungfisk. Det er ønskelig å forbedre habitatforholdene for yngel og ungfisk av laksefisk i sideløpet gjennom justering av de fysiske tiltak som er gjennomført. I tillegg vil det legges vekt på en naturlig utforming som passer inn i landskapsbildet.

(Hele forslaget kan leses i tiltaksplanen)

Sideløp ved Smemobekken
Sideløpet har stort potensiale om det blir gjennomført