Kvernmobekken

Mål
  • Fjerne vandringhinder for fisk
Ferdig ørrettrapp
Beskrivelse

Tiltak 4.1.1 i tiltaksplanen

Kulvert og steinsetting mellom kulvert og Stjørdalselva utgjør trolig et vandringshinder for fisk. Kulverten har flat betongbunn som gir lite vanndyp ved lave til moderate vannføringer, og som ved større vannføringer medfører høye vannhastigheter. Høydeforskjellen mellom bunnen i kulverten og vannspeil i kulpen nedstrøms er anslått til ca. 30 - 40 cm (figur 4). Kulpen dannes av en 80-100 cm høy steinfylling som fisk trolig har vanskeligheter med å forser. Nivåforskjellen mellom Stjørdalselva og bunnen på kulverten er anslått å være ca.. 1,4-1,5 meter (gitt vannføringen under befaring).

Kvernmobekken har en strekning oppstrøms E14 på ca. 1.000 m som grunnet vandringshinder ved utløp i Stjørdalselva er utilgjengelig for anadrom laksefisk (gyting og oppvekst). Bekken har trolig potensial som gytebekk og oppvekstområde for laksefisk.

Status

Prosjektet er ferdig gjennomført og har viser god effekt.

Kvernmobekken
Kvernmobekken er 700 m lang har stort potensiale
Eksisterende vandringshinder
Eksisterende vandringshinder