Driftsplan for Orkla

Driftsplanområde

Driftsplanen gjelder for den anadrome delen av Orkla, som måler 88 km fra utløpet ved Orkanger og opp til Stoin ved Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekningen berører kommunene Rennebu og Orkland.

Nasjonalt laksevassdrag
Organisering av driftsplanarbeidet

Arbeidet med driftsplan for Orkla ble startet i 1997 og var ferdig i 98/99. Orkla Fellesforvaltning (OFF) ble etablert april 1999.

Flertallsvedtak om pliktig organisering ble gjennomført i mars 2002. Jordskifteretten bisto i prosess med andelsfastsettelse i 2006 og nye vedtekter i 2009.

Driftsplan på nett ble tatt i bruk fra og med 2021.

Organisering av forvaltningslaget

Det er i alt ca 420 rettighetshavere i vassdraget. Disse er organisert i tre kretser som følger grensene til Rennebu kommune og de to tidligere kommunene Meldal og Orkdal (begge inngår i dag i Orkland kommune).

Fra disse kretsene velges det til sammen 15 personer (6 fra Orkdal, 5 fra Meldal og 4 fra Rennebu) som utgjør Representantskapet (RS) i OFF. Kretsene velger også 6 personer (2 fra hver krets) som utgjør RS sitt styre.

RS er øverste beslutningsorgan i Orkla Fellesforvaltning, og velger styreleder for ett år blant de valgte styremedlemmene.

Styret leder OFF sin virksomhet etter lagets vedtekter og hovedlinjer trukket opp av RS. 

OFF har en fast ansatt daglig leder.

Reguleringer i vassdraget

Orkla er regulert for vannkraftproduksjon gjennom Kraftverkene i Orkla.

Fra 1978 til 1985 ble fem kraftverk langs Orkla satt i drift. Driftssentralen ble bygd 1982 og ligger på Berkåk i Rennebu, teknisk operatør er TrønderEnergi. Produksjonen i et middelår er 1250 millioner kWh.

https://no.wikipedia.org/wiki/Kraftverkene_i_Orkla

Bjørsetdammen - Orkla

Bjørsetdammen er inntaktspunktet for Svorkmo kraftverk, som er det eneste av de 5 kraftverkene i Orkla som er et rent elvekraftverk. 

Kraftverkene i Orkla

Lengdesnitt av Kraftverkene i Orkla.

Forvaltningsmål

OFF skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av bærekraftig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget. OFF skal innenfor offentlig rammeverk kunne gi bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fiskestatistikk, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, forurensningsproblematikk, samt økonomiske forhold som berører driften av OFF. OFF skal kunne gjennomføre tiltak i samsvar med formålet etter vedtak i RS. OFF kan samarbeide med andre elver og offentlige myndigheter der det er hensiktsmessig.

OFF forvalter det som tidligere het "Fiskefond for Orkla" (senere kalt Fondet) og som er opprettet på grunnlag av avtale mellom de som har fiskerett i den anadrome delen av Orkla elv og Kraftverkene i Orkla.

OFF har ikke erverv til formål og det enkelte medlem i OFF disponerer egen fiskerett, eventuelt i samarbeid med andre medlemmer. Inntekter fra fiske tilfaller det enkelte medlem. OFF kan likevel ta imot avkastning fra Fondet samt drive informasjons- og næringsvirksomhet dersom det er i samsvar med hovedformålet i første avsnitt.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Midtsesongsevalueringsmøte 2020 Høy 2020 2020 Styret i OFF
Gjennomført (15.07.2020)
Fastsetting av fiskeregler 2021 Høy 2020 2020 Styret i OFF
Gjennomført (26.11.2020)
Sentrale forskrifter 2021 – 2025 Høy 2018 2020 Styret i OFF
Gjennomført (01.12.2020)
Forhåndsavtalte tiltak 2021 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (20.05.2021)
Midtsesongevaluering 2021 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (13.07.2021)
Fastsetting av fiskeregler 2022 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (20.12.2021)
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Gytegroptelling 2020 Biologi Høy 2020 2020 Rune Krogdahl
Gjennomført (15.11.2020)
Gytegroptelling 2021 Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Gjennomført (15.11.2021)
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Innlevering av fisk 2020 Biologi Høy 2020 2020 Rune Krogdahl
Gjennomført (31.08.2020)
Fiskesesongen 2020 Høy 2020 2020 Rune Krogdahl
Gjennomført (31.08.2020)
Laksebørs 2020 Fritidsfiske Høy 2020 2020 Rune Krogdahl
Gjennomført (31.08.2020)
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fiskeoppsyn 2020 Høy 2020 2020 Rune Krogdahl
Gjennomført (31.08.2020)
Oppsynskurs 2021 Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Gjennomført (10.03.2021)
Fiskeoppsyn 2021 Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Gjennomført (31.08.2021)
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Smittevernplan 2020 Høy 2020 2020 Rune Krogdahl
Gjennomført (31.08.2020)
Desinfisering 2020 Høy 2020 2020 Rune Krogdahl
Gjennomført (31.08.2020)
Revidering av smittevernsplan Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Gjennomført (01.06.2021)
8. Forvaltningens årshjul
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Workshop/kurs for styre og ansatte - roller, forventninger og ansvar Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (09.03.2021)
Forvaltningsavgift 2021 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (20.12.2021)
9. Møter og aktiviteter
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Styremøte 02.03.2021 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (02.03.2021)
Styremøte 21.06.2021 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (21.06.2021)
Styremøte 13.07.2021 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (13.07.2021)
Kretsmøte Orkdal 17.08.2021 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (17.08.2021)
Kretsmøte Meldal 18.08.2021 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (18.08.2021)
Kretsmøte Rennebu 19.08.2021 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (19.08.2021)
Representantskapsmøte 16.09.2021 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (16.09.2021)
Styremøte 07.10.2021 Høy 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (07.10.2021)
Styremøte 06.12.2021 2021 2021 Styret i OFF
Gjennomført (06.12.2021)
Styremøte 02.02.2022 2022 2022 Styret i OFF
Gjennomført (02.02.2022)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Midtsesongevaluering Høy Styret i OFF
Under Gjennomføring
Forhåndsavtalte tiltak Høy Styret i OFF
Under Gjennomføring
Fastsetting av fiskeregler Høy Styret i OFF
Under Gjennomføring
Midtsesongevaluering 2022 Høy 2022 2022 Styret i OFF
Forslag
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Genetisk kartlegging av kjønn fra skjellprøver Biologi Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
Pukkellaks Biologi Medium 2021 2021 Rune Krogdahl
Forslag
Pålegg om undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget Biologi Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
Gytefeltregistrering Biologi Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
Effekt av overvåkingsfiske om høsten på villaks Biologi Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fangststatistikk og rapportering Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Vedtatt
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Oppfølging av tips Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Vedtatt
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Desinfisering Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Vedtatt
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Helhetlig vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i Orkla Biologi Høy 2019 2020
Under Gjennomføring
Kultiveringstiltak Biologi Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Kompetanseutvikling og faglig oppdatering Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
Facebook og hjemmeside Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
Informasjon om gjenutsetting Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
Sertifisering droneoperatør Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
Driftsplan på nett Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
Orkla-info Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
8. Forvaltningens årshjul
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Forvaltningsavgift Høy Styret i OFF
Under Gjennomføring
Medlemskap i andre organisasjoner, råd og utvalg Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
Administrasjon av organisasjonen - møter Høy 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring
Årshjul 2021 2021 Styret i OFF
Under Gjennomføring
Elektronisk fakturering (EHF) Medium 2021 2021 Rune Krogdahl
Under Gjennomføring

 

Forvaltningslagets møter og aktiviteter

Dato
Styremøte 02.03.2021
Styremøte 21.06.2021
Styremøte 13.07.2021
Kretsmøte Orkdal 17.08.2021
Kretsmøte Meldal 18.08.2021
Kretsmøte Rennebu 19.08.2021
Representantskapsmøte 16.09.2021
Styremøte 07.10.2021
Styremøte 06.12.2021
Styremøte 02.02.2022