Forvaltningsavgift 2021

Mål

Grunnlaget for avgiften som den enkelte rettighetshaver skal innbetale til felles forvaltning ble fastsatt gjennom en jordskiftedom i 2006.  Deler av grunnlaget bestemmes på bakgrunn av hvordan totalfangsten i elva har fordelt seg på de 3 kretsene de siste 5 årene, og dette skal justeres årlig gjennom at siste års fangst legges til og det eldste året fjernes. Den nye justeringen skal godkjennes og vedtas av styret hvert år innen den 20/12.

Beskrivelse

Resultatet av beregningen for 2021:

Andelsfastsettelse Orkla 2021

 

Fra vedtektene:

4.1 Andelsfastsettelse

Andelsfordelingen fastsettes med grunnlag i faktorene fangst og elvestrekning for den enkelte fiskerettshaver/sameie.

I mellom de tre kommunene er andelene fordelt etter fangst som beregnes ut fra 50 % på antall laks og 50 % på antall kilo laks. Andelene beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig fangst fra årene (2002 – 2006)

 

Krets%-andel fangst
1: Orkdal50.36
2: Meldal37.66
3: Rennebu11.98
Sum100.00

 

Innen hver krets skal andelene fastsettes for hver enkelt fiskerettshaver/sameie med bakgrunn i andel av fangst og lengde på strandstrekning, med 75 % vekt på fangst og 25 % vekt på strekning.

Den enkeltes andel beregnes av OFF med bakgrunn i den foreliggende fangststatistikk og den oversikt over lengde på elvestrekninger som OFF har.

Styret i OFF skal innen den 20.12 hvert år fastsette en fordeling av andelene mellom kommunene. Utgangspunktet for fastsettingen er gjennomsnittlig fangst for de siste 5 år på tidspunktet for fordelingen.