Fastsetting av fiskeregler 2022

Mål

Fiskereglene skal regulere fiskeutøvelsen og uttaket av fisk slik at gytebestandsmålet for Orkla blir nådd.

Innenfor denne rammen skal fiskereglene også legge til rette for lokaløkonomiske ringvirkninger av laksefisketurisme.

(Klikk her for en generell beskrivelse av prosessen med fastsettelse av fiskeregler for Orkla.)

Beskrivelse

Styret vedtok den 26. november 2020 i forbindelse med fastsettelse av fiskereglene for 2021 følgende:

"Med bakgrunn i den krevende oppgaven det har vært å oppnå gytebestandsmålet de senere årene, ønsker styret å utrede nye virkemiddel i fiskereglene fram mot vedtak om nye fiskeregler for 2022. Dette bygger på et behov for å få en enda sterkere føre-var-tilnærming, samt å få et større handlingsrom i samband med midtsesongevalueringen. Styret vil legge opp til en bred prosess hvor elveeierne og brukerne av elva vil bli hørt, samt en tett dialog med kunnskapsmiljøene".