Revidering av smittevernsplan

Beskrivelse

Pandemien har gjort en smittevernsplan for fiske i Orkla. Igjennom ErT-samarbeidet har vi fått utviklet en smittevernsplan for fiske i Gaula, Verdalselva og Orkla. Smittevernsplanen er sendt ut på høring og godkjent av smittevernsleger i disse elvene. En revidering av denne planen er nødvendig foran fiskesesongen 2021.

Planen vil bli sendt ut og gjort tilgjengelig til alle rettighetshavere digitalt.