Administrasjon av organisasjonen - møter

Beskrivelse

Orkla Fellesforvaltning er etablert i samsvar med § 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag i Lakse- og innlandsfiskeloven, hvor det er krav om obligatorisk organisering. Totalt er det ca 420 rettighetshavere.

Jordskifte vedtok en andelsfastsettelse i de tre kretsene i 2009 og rettighetshaverne betaler årlig forvaltningsavgift etter denne fordelingen. Fordelingen mellom kretsene justeres hvert år. Total forvaltningsavgift vedtas av representantskapet igjennom det årlige budsjett.

 

Vedtektene har fastsatt valgkretsmøter i de tre kretsene på februar og representantskapsmøte innen utgangen av april. Disse møtene omhandler vanlige årsmøtesaker(årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett) og valg til representantskapet, styret og valgkomiteene.

Vedtektene har videre fastsatt høstmøter både for kretsene og i representantskapet for å fastsette fiskeregler. I denne prosessen så gjennomføres også Fagrådsmøter for Orkla.