Fastsetting av fiskeregler 2021

Mål

•Fiskereglene skal regulere fiskeutøvelsen og uttaket av fisk slik at gytebestandsmålet for Orkla blir nådd.

•Innenfor denne rammen skal fiskereglene også legge til rette for lokaløkonomiske ringvirkninger av laksefisketurisme.

(Klikk her for en generell beskrivelse av prosessen med fastsettelse av fiskeregler for Orkla.)

Beskrivelse

Styrets vedtak for 2021:

På styremøte den 26.11.20 ble det fastsatt at fiskereglene for 2021 blir de samme som i 2020.

Fiskeregler Orkla 2021:

Sesong: 1. juni – 31. august

Fredninger (ikke åpnet for uttak):

  • All ørret er fredet hele sesongen
  • All hunnlaks fra og med 1. juli

Kvoter:

  • Døgnkvote 1 laks
  • Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm og maks 1 kan være hunnlaks

Fiskereglene ble enstemmig vedtatt.

 

I tillegg ble følgende uttalelse enstemmig vedtatt: 

"Med bakgrunn i den krevende oppgaven det har vært å oppnå gytebestandsmålet de senere årene, ønsker styret å utrede nye virkemiddel i fiskereglene fram mot vedtak om nye fiskeregler for 2022. Dette bygger på et behov for å få en enda sterkere føre-var-tilnærming, samt å få et større handlingsrom i samband med midtsesongevalueringen. Styret vil legge opp til en bred prosess hvor elveeierne og brukerne av elva vil bli hørt, samt en tett dialog med kunnskapsmiljøene".