Representantskapsmøte 16.09.2021

Mål

Ordinært representantskapsmøte, 16.09.2021 kl 19:00, Meldal kommunehus.

Beskrivelse

Sak 1:          Valg av møteleder, samt velge to personer til å underskrive protokollen sammen med lederen

Sak 2:          Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste, samt registrere møtedeltagere

Sak 3:          Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap for 2020

Sak 4:          Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag

Sak 5:          Fastsette styrets møte- og kjøregodtgjørelse

Sak 6:          Fastsette honorar til leder og tillitsvalgte

Sak 7:          Fastsette medlemsavgift, jf. § 9.1

Sak 8:          Valg av styreleder (1 år)

Sak 9:          Valg av revisor

Sak 10:       Strategidokument 2021 - 2022
 

Utdrag fra protokollen:

Sak 8: Valg av styreleder (1 år)

Den sentrale valgkomiteens forslag: Helge Klungland

Enstemmig vedtatt.