Orkla Fellesforvaltning

Orkla Fellesforvaltning

Bakgrunn

Bakgrunn

Startet med Driftsplan for Orkla i 1997, ferdig 98/99
OFF etablert  april 1999
Flertallsvedtak mars 2002
Andelsfastsettelse Jordskifteretten 2006
Vedtekter Jordskifte 2009

 

Oppbyggning/ Organisering:

i alt 420 grunneiere.
tre lokale kretser, en for hver kommune
fra disse kretsene er det valgt 15 personer (6 i Orkdal -5 i Meldal -4 i Rennebu) som utgjør Representantskapet (RS)  i Fellesforvaltningen. Det er øverste organ. Dem har valgt et styre, som består av 6 personer (2 fra hver krets)
leder Arne Nielsen fra Meldal
en  ansatt, står for det daglige

 

FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDE

OFF skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av bærekraftig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget. OFF skal innenfor offentlig rammeverk kunne gi bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fiskestatistikk, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, forurensningsproblematikk, samt økonomiske forhold som berører driften av OFF. OFF skal kunne gjennomføre tiltak i samsvar med formålet etter vedtak i representantskapet. OFF kan samarbeide med andre elver og offentlige myndigheter der det er hensiktsmessig.

OFF forvalter det som tidligere het "Fiskefond for Orkla" (senere kalt Fondet) og som er opprettet på grunnlag av avtale mellom de som har fiskerett i den anadrome delen av Orkla elv og Kraftverkene i Orkla.

OFF har ikke erverv til formål og det enkelte medlem i OFF disponerer egen fiskerett,  eventuelt i samarbeid med andre medlemmer. Inntekter fra fiske tilfaller det enkelte medlem. OFF kan likevel ta imot avkastning fra Fondet samt drive informasjons- og næringsvirksomhet dersom det er i samsvar med hovedformålet i første avsnitt.

Ansatte
Styre
Telefon
E-post
rune@orklaguide.com

Landbrukssenteret Midt
Løkkenveien 16
7336Meldal
Norge