Orkla Fellesforvaltning

Orkla Fellesforvaltning

Bakgrunn

•Bakgrunn:

Arbeidet med driftsplan for Orkla ble startet i 1997 og var ferdig i 98/99. Orkla Fellesforvaltning (OFF) ble etablert april 1999.
Flertallsvedtak om pliktig organisering ble gjennomført i mars 2002. Jordskifteretten bisto i prosess med andelsfastsettelse i 2006 og nye vedtekter i 2009.

•Oppbyggning/organisering:

Det er i alt ca 420 rettighetshavere i vassdraget. Disse er organisert i tre kretser som følger grensene til Rennebu kommune og de to tidligere kommunene Meldal og Orkdal (begge inngår i dag i Orkland kommune).

Fra disse kretsene velges det til sammen 15 personer (6 fra Orkdal, 5 fra Meldal og 4 fra Rennebu) som utgjør Representantskapet (RS) i OFF. Kretsene velger også 6 personer (2 fra hver krets) som utgjør RS sitt styre.

RS er øverste beslutningsorgan i Orkla Fellesforvaltning, og velger styreleder for ett år blant de valgte styremedlemmene.

Styret leder OFF sin virksomhet etter lagets vedtekter og hovedlinjer trukket opp av RS. 

OFF har en fast ansatt daglig leder.

 

•Formål og arbeidsområde:

OFF skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av bærekraftig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget. OFF skal innenfor offentlig rammeverk kunne gi bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fiskestatistikk, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, forurensningsproblematikk, samt økonomiske forhold som berører driften av OFF. OFF skal kunne gjennomføre tiltak i samsvar med formålet etter vedtak i RS. OFF kan samarbeide med andre elver og offentlige myndigheter der det er hensiktsmessig.

OFF forvalter det som tidligere het "Fiskefond for Orkla" (senere kalt Fondet) og som er opprettet på grunnlag av avtale mellom de som har fiskerett i den anadrome delen av Orkla elv og Kraftverkene i Orkla.

OFF har ikke erverv til formål og det enkelte medlem i OFF disponerer egen fiskerett, eventuelt i samarbeid med andre medlemmer. Inntekter fra fiske tilfaller det enkelte medlem. OFF kan likevel ta imot avkastning fra Fondet samt drive informasjons- og næringsvirksomhet dersom det er i samsvar med hovedformålet i første avsnitt.

Ansatte
Styre
Telefon
E-post
rune@orklaguide.com

Landbrukssenteret Midt
Løkkenveien 16
7336Meldal
Norge