Fiskesesongen 2020

Beskrivelse

Sesongen 2020 startet med mye vann, veldig mye vann. Faktisk var det kun enkelte vald i de nedre delene som var fiskbare. Først etter en ukes tid ble større deler av elva fiskbar. Fra midten av juni kunne danske fiskere komme inn i landet og de fikk etter hvert oppleve et godt fiske. For det var bra med fisk i år. Gode bestander i alle størrelsesgrupper og spesielt gledelig var det at det var godt med smålaks. Vi må mange år tilbake for å finne lignende antall. Da vi kom fram til midtsesongsmøtet var det gode tall fra både fiske og overvåkingen, så det ble ikke innført endringer av reglene. Tall i parentes er fra 2019-sesongen.

 

I alt ble det tatt 28 554 kilo (18 757 kilo) fordelt på 6838 fisk (3767 fisk). Tall i parentes er 2019-tall. Stort sett var dette laks. 315 (313) sjøørret ble tatt i år, så selv om den har vært fredet for 10. året så sliter den. All sjøørret skal derfor fortsatt settes levende ut igjen. 

 

 

Laks

       
 

Totalt

Storlaks

Mellom-laks

Smålaks

Utsatt

Utsatt i %

Avlivet

Vekt

2020

6505

1349

2168

2988

4086

63 %

2419

28086

2019

3427

1125

1147

1155

1962

57 %

1465

18297

2018

3865

889

1881

1095

2473

64 %

1392

19331

2017

5330

1377

2004

1949

3643

68 %

1687

26083

2016

3618

1165

1530

923

2353

65 %

1265

19569

         

5 års gj.snitt

             4052

              1105

              1677

              1269

             2606

64 %

             1445

           20561

10 års gj.snitt

             4063

              1133

              1664

              1266

             2061

51 %

             2002

           20455

15 år gj.snitt

             4369

              1137

              1656

              1497

   

           21235

 

6505 (3427) laks ble tatt med en samla vekt på 28 086 (18 297) kilo, noe som ga en snittvekt på 4,3 kilo (5,3 kilo). Nesten 10 tonn mer enn i fjor! Fiskereglene i Orkla er de siste årene lagt opp til at man driver ett rettet fiske. Det vil si at man hovedsakelig kan ta ut de fiskene av bestanden som tåler en beskatning og et begrenset uttak av hunnlaks og storlaks. Får man en annen fisk skal denne settes levende ut igjen. I år ble det gjenutsatt i alt 4086 (1962) laks. Noe som gir en gjenutsetting på 63 %, noe som gjør at vi er nesten på gjennomsnittet de siste 5 år igjen (64 %). Sammenligner man størrelsesgruppene, så er årets fangster godt over 5, 10 og 15 års gjennomsnitt. 2020 var et år med gode bestander av alle de ulike størrelsesgrupper, noe som lover godt for neste års sesonger. De senere år har en stor del av gytebestanden bestått av flergangsgytere, noe som kommer av de strenge kvotene og den høye gjenutsettingsprosenten. Nå kan det se ut som om vi begynner å få betalt for de stramme restriksjonene ved at det også kommer mer smålaks.

Sammenligner vi med andre elver, for eksempel Namsen og Gaula får vi bekreftet at sesongen i Orkla har vært spesielt god. I Gaula ble det i år fanget 6 178 laks (3 406 laks), mens vi i Orkla hadde 6 505 laks (3 422 laks). Det ble med andre ord fanget 327 flere laks (16 laks) i Orkla enn i Gaula. Orkla er et betydelig mindre vassdrag enn Gaula. Orkla er også betydelig mindre enn Namsen, men det ble fanget  1 260 kg mer laks i Orkla. Dette er en betydelig bedring fra i fjor, hvor Namsen fanget 7 693 kg mer enn Orkla.

På laksebørsen ble det innrapportert fangster tatt av i alt 2116 (1518) forskjellige personer. Det er 109 (29) personer som har fått over 10 laks, 36 (6) har fått over 20 laks.