Pålegg om undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget

Beskrivelse

Hvis lokal forvaltning skal kunne forvalte fiskebestanden i Orkla på en god måte er man avhengig av god overvåking. Mye av overvåkingen har foregått igjennom Miljødirektoratets pålegg til regulanten om undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. For å komplettere dette har vi selv sørget før gytegroptelling, gytefisktellinger og fortløpende fangstrapportering.

For helheten er det viktig at flere av tiltakene i pålegget videreføres i neste påleggsperiode. Man ønsker derfor å være aktiv ovenfor regulant og MD for å sikre at dette skjer.