Fastsetting av fiskeregler

Mål

Fiskereglene skal regulere fiskeutøvelsen og uttaket av fisk slik at gytebestandsmålet (GBM) for Orkla blir nådd.

Innenfor denne rammen skal fiskereglene også legge til rette for lokaløkonomiske ringvirkninger av laksefisketurisme.

Paragraf
Beskrivelse

(Klikk her for den pågående prosessen med å fastsette fiskeregler for 2022.)

(Se i arkivet for tidligere gjennomførte prosesser med fastsetting av fiskeregler.)

(Klikk her for å se historiske tall for grad av måloppnåelse.)
 

Overordnet

Miljødirektoratet har overordnet ansvar for å regulere fisket etter anadrom laksefisk, og foretar hovedrevisjoner av fiskebestemmelsene hvert 4. - 5. år. Gjeldende periode er for 2022 - 2026.

Innenfor rammene av de offentligrettslige forskriftene, kan Orkla Fellesforvaltning (OFF) gjøre ytterligere innskrenkinger av fisket. I henhold til vedtektene skal styret i OFF fastsette neste års fiskeregler innen 20.12 hvert år. 

Det overordnede målet med fiskereglene er å sørge for at uttaket av fisk kun skjer av et høstbart overskudd, slik at gytebestandsmålet for elva oppnås. Det vitenskapelig fastsatte målet for Orkla er at 18911 kg hunnlaks skal befinne seg på gytegrunnene etter endt fiskesesong.

Fra strategidokumentet som representantskapet har vedtatt for Orkla Fellesforvaltning:

"Orkla Fellesforvaltning skal i gjennom fastsettelsen av fiskeregler tilstrebe en lengst mulig sesong for hele den lakseførende delen av Orkla. Dette for å kunne gi fortsatt gode muligheter for næringsutvikling og fritidsfiske, i tråd med formålsparagrafen i lakseloven. Målet er å kunne opprettholde 3 måneders sesong med fiske i fra Stoin i Rennebu og ned til sjøen i Orkdal."

Dette betyr at kvoter og fredninger skal benyttes som virkemiddel så langt det lar seg gjøre, heller enn reduksjon i fisketid.

Styrets arbeid

Styret støtter seg til følgende i prosessen med å fastsette fiskereglene:

•Nyeste kunnskap og beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
•Fangstdata og bestandsovervåking fra inneværende år

Fastsettelse av reglene gjennomføres i samsvar med prosessen som er nedfelt i fellesforvaltningens vedtekter.

Kort oppsummert: Etter at data fra årets sesong og de ulike overvåkingsprosjektene foreligger, blir disse gjennomgått og diskutert i Fagrådet for Orkla. Videre blir de presentert på et høstmøtet hvor alle rettighetshavere i Orkla blir invitert. Oppsummering av møtene blir så presentert og diskutert på Representantskapsmøte i Orkla Fellesforvaltning før de nye fiskereglene blir vedtatt i styremøte. Orkla Fellesforvaltnings vedtekter fastslår at styret skal «innen den 20.12 fastsette neste års fiskeregler».