Helhetlig vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i Orkla

Mål

Et samarbeidsprosjekt i 2020 mellom Vannområde Orkla (prosjektleder), Orkla fellesforvaltning, Orkland kommune, SG Entreprenør AS og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet, Sjømat Norge, Fylkesmannen i Trøndelag og Kultiveringsfondet for Orkla.

Målet er i tillegg å etablere et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med regional forvaltning, kommuner, entreprenør, grunneier og forskningsinstitusjon i en prosjektgruppe for å gjennomføre habitatrestaureringsprosjekter i tidligere svært viktige sjøørretvassdrag. Tiltakene er foreslått og vassdragene prioritert i prosjektet «Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag».

Beskrivelse

I de prioriterte vassdrage vil man gjennomføre naturtilpasset restaurering etter oppdatert kunnskap. I år omhandlet planen i utgangspunktet 4 sidevassdrag (Tonga, Leirbekken, Svorka og Lusa) med litt forskjellige utfordringer og foreslåtte tiltak. Lusa ble i løpet av året erstattet med Ustørja.

 

Tonga

I Tonga var problemet vandringshinder i munning ut i Orkla i forbindelse med kulvert gjennom flomforbygging. Hovedtiltaket for å bedre tilstanden var derfor et nytt utløp på 150 meter ut i Orkla slik at man fjerner vandringshinderet. I september 2020 ga Orkland kommune tilsagn på SMIL-midler til supplerende tiltak videre oppover Tonga. Disse tiltakene omfattet slamdam, kulper, steinutlegging og gytegrusutlegging. Prosjektet ble gjennomført å sluttført i november.

 

Leirbekken

I Leirbekken er de kartlagte problemene flere og større; kanalisering, manglende kantvegetasjon, og nedslamming. Her er det gjennomført gytefisktellinger og flere befaringer. Ut fra dette er det utarbeidet en helhetlig tiltaksplan som inneholder en plan på plastring, utlegging av gytegrus, reetablering av kantvegetasjon og kulper.

 

Svorka

Hovedproblemet i Svorka er først og fremst vandringshinderet ut i Orkla. Her ble det arbeidet med å utrede ulike muligheter for å lette oppvandring. Videre skal man prosjektere den valgte løsningen.

 

Lusa

Lusa ble lagt om i forbindelse med reguleringen av Orkla. Problemene er flere. Den er sterkt kanalisert, mangler kantvegetasjon og er rørlagt i enkelte strekninger. Planen var å utarbeide en helhetlig tiltaksplan. I løpet av året ble denne erstattet med Ustørja.

 

Ustørja

Den største menneskeskapte belastningen på Ustørja er knyttet til senking, utretting og kanalisering av bekkeløpet nedstrøms Fv.462. Dette utgjør størsteparten av anadrom strekning. Her ses det på muligheten for å endre den nederste delen med å ta den inn i et flomløp / våtområde. Her ble det startet utarbeidelse av en tiltaksplan.