Effekt av overvåkingsfiske om høsten på villaks

Beskrivelse

I mange år har flere vært skeptiske til overvåkningsfiske om høsten. Innslag av rømt oppdratt har man i mange år målt igjennom annen overvåking (skjellprosjektet, laksetelleren, drivtelling og fiske i sesongen). Man har derfor ikke sett nødvendigheten av at man forstyrrer villaksen med dette overvåkingsfiske tett opp mot gyting. Hensikten med prosjektet er å evaluere om, og eventuelt i hvilken grad, overvåkningsfiske etter rømt oppdrettslaks om høsten medfører dødelighet og har negative atferdsmessige effekter for villaks før og under gyting. Undersøkelsen skal gjennomføres i Orkla, men er lagt opp slik at resultater vil ha stor overføringsverdi til andre vassdrag.