Midtsesongevaluering

Mål

Målet med en midtsesongevaluering er at ansvarlig lokal forvaltning skal respondere raskt ved behov, og justere beskatningen med hensyn til innsig og miljøforhold, slik at gytebestandsmålet nås eller at negativt avvik blir minst mulig.

Lakserogn
Det er grense for hvor mye rogn et laksevassdrag har plass til. Derfor er gytebestandsmålet "GBM" viktig forvaltningsredskap.
Beskrivelse

(Klikk her for prosessen med midtsesongevaluering 2021.)

(Se i arkivet for tidligere gjennomførte prosesser med midtsesongevaluering.)


Generell beskrivelse av prosessen

Midtsesongsevalueringen er en årlig vurdering om man i den inneværende sesong ligger an til å nå gytebestandsmålet. Hvis man ikke ligger an til å nå målet skal det iverksettes forhåndsavtalte tiltak som øker sannsynligheten for oppnåelse.

I «Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag» er det krav om at den lokale forvaltninga skal gjennomføre en vurdering midtveis i sesongen. I første halvdel av juli gjennomfører styret en midtsesongevaluering i tråd med veilderen fra NINA

Hvis sannsynligheten for oppnåelse er liten skal det iverksettes tiltak som er forhåndsavtalt med Statsforvalteren. Styret kan også lette på restriksjoner hvis det ser ut som om man overstiger gytebestandsmålet.  

Plan for forhåndsavtalte tiltak utarbeides av ansvarlig lokal forvaltning og sendes til Statsforvalteren innen 10. juni.

Klikk her for en nærmere forklaring av begrepet gytebestandsmål.

Gytebestandsmålet for Orkla er 18911 kg hunnlaks.  Klikk her for å se historiske tall for grad av måloppnåelse.