Brufoss

Brufossfisket organiserer grunneiere på begge sider av elva på de øverste 12 kilometerne av den lakseførende del av Numedalslågen.

Tysk

 

English

 

Brufoss

Brufossområdet omfatter noen av de beste fluefiskestrekningene i Lågen. Relativ stabil vannføring gjennom mesteparten av sesongen. Du kan kjøpe fiskekort på nett, eller i Laksehytta på Brufoss.

 

LAKSEBØRS   REGLER  FISKEKORT  SESONGEN 2024  KART

SPORTSFISKE  OVERNATTING  AKTIVITETER  SAMARBEIDSPARTNERE

Intro 2023 Brufoss

 

Kart

Fiske på Brufoss er inndelt i blå soner, i tillegg er det gul og rød sone. På gul og rød sone er det stangbegrensninger. Oversiktskartet her viser sonene. I menyen til høyre, kan du klikke deg inn på mer info om de enkelte sonene.

Vannføringen i Brufoss er vanligvis noe mindre enn i Holmfoss, som er 2,5 mil lengre sør. Vannføringen i Holmfoss finner du øverst på den grå menylinja eller i dropdownmenyen på mobil. Klikk her for å åpne bare kartet.

Brufossfisket_nettkart

 

 

Sportsfiske for folk flest

Her har vi lang tradisjon for å tilby et godt tilrettelagt og rimelig sportsfiske for allmennheten. Vårt mål er også å legge forholdene til rette for at andre enn fiskerne skal kunne oppleve naturen og dyrelivet langs elvebredden.

Noen av de beste fluefiskestrekningene i Lågen

Brufossområdet omfatter noen av de beste fluefiskestrekningene i Lågen. På enkelte steder og ved spesiell vannføring kan det være en fordel å bruke vadeutstyr. Vi har også en egen fiskeplass som er tilrettelagt for funksjonshemmede ved Lindsverklegga.

Relativ stabil vannføring gjennom mesteparten av sesongen

Fiskemulighetene varierer noe på de forskjellige plassene ettersom vannføringen endrer seg. Numedalslågen er et stort vassdrag med relativt stabil vannføring gjennom mesteparten av sesongen, men påvirkes noe av snøsmelting, nedbør og kraftproduksjon. Vannføring i området 40–140 m³/s regnes som akseptabelt, litt avhengig av hvilke redskapstyper som brukes. Numedalslågen er en «varm» elv som sjelden gir noe særlig bett før ved 10-12 grader C.

Kontaktinfo

Brufossfisket
NO-3275 Svarstad
Tel (+47) 40 19 36 09
Email: post@brufoss.no 

Fiskeregler

Fiske og ordensregler for Brufossfisket

Fiskerne er selv forpliktet til å gjøre seg kjent med det til enhver tid gjeldende private, så vel som det offentlige regelverk for fiske ved Brufoss og i Numedalslågen!

 1. Gyldig kvittering for betalt fiskekort og fiskeavgift til staten skal alltid medbringes. Man er pliktig å vise fiskekort og fiskeavgift til oppsyn.
 2. Kortet gjelder for navngitt person, påført kortet, og kan ikke overdras.
 3. Kortet gjelder kun for den strekning og for den periode det er utstedt og kjøpt for.
 4. Det er kun tillatt å fiske med en stang pr. kort
 5. Bevegelig fiske skal alltid utøves (Se mer informasjon under)
 6. Bruk av båt er kun tillatt i båtsone. Unntak fra dette gjelder når fast oppankret båt kun benyttes til transport over elven. Det er kun tillatt med årer eller elektrisk motor på Brufossfiskets strekning.
 7. Det er kun tillatt å fiske fra egen/leid båt, og dette skal være avtalt med grunneier og Brufossfisket. Grunnet fare for spredning av sykdom skal båten ha fast tilholdssted i Numedalslågen.
 8. Fiskekort for stang nummer 2, gjelder kun for innehavere av sesongkort som fisker fra båt.
 9. Fiske fra bruene er forbudt.
 10. Sesongkort, ukeskort, døgnkort og 5 timers kort gjelder ikke på Føssa (Gul sone) og på Kallebergøya (Rød Sone)
 11. Kun fluefiske er tillatt i halvdøgnsonene, fri stangredskap i blå sone. (Se info under)
 12. Kortet gir ikke adgang til å gå/ kjøre på dyrket mark. Følg merkede stier/ veier og bruk anviste parkeringsplasser der dette finnes.
 13. Camping på eller i umiddelbar nærhet av fiskeplasser/ parkeringsplasser/ stier/ veier er ikke tillatt.
 14. Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere.
 15. Alle som løser fiskekort, må desinfisere fiskeutstyret før fiske kan starte.
 16. Disse reglene gjelder i tillegg til offentlige lover, forskrifter og påbud.

Se også: Generelle regler – Laksefiske


Utøv bevegelig fiske
For å gi alle like muligheter til å utøve fiske på best mulig måte, skal disse retningslinjer følges:

 1. Begynn fisket øverst i sonen, eller der det er naturlig å begynne.
 2. Begynn alltid ovenfor fiskere som allerede står i elva forutsatt at dette er mulig.
  Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han har fisket seg et stykke nedstrøms før du går i elva ovenfor han.
 3. For hvert nytt kast skal man bevege seg nedstrøms minimum 1 meter.
 4. På steder som ikke lar seg fiske bevegelig, skal fisker vike plassen etter maksimum 1 time.
 5. En fiskeplass skal uansett vikes etter maksimalt 3 timer.


Regler for halvdøgnsoner (gul og rød sone)
Som utgangspunkt for fiske gjelder generelle regler.
I halvdøgnssoner er kun fluefiskeutstyr tillatt. Ved kjøp av alle kort på sonen kan regler i forhold til redskapsbruk endres etter dialog med fiskerne. Dersom vannstand over 200m3, er det fritt redskapsvalg.

Formiddagskortet gjelder fra kl. 05:00 – 14:00. Ettermiddagskortet fra 14:00 – 23:00.
Formiddagskortet må hentes innen klokken 19:00 kvelden før.
Ettermiddagskort må hentes innen klokken 12:00 samme dag.

Ved kjøp/ bestilling av halvdøgnskort (Gul og Rød sone) må fisker selv ta risikoen med tanke på vannstand og vær.
Betalte kort refunderes ikke, og kan ikke uten videre endres til annen dato.
Kort som ikke er avhentet eller på annen måte bekreftet innen fristens utløp blir fremlagt til fritt salg.

Fangstoppgaver og laksedagbok
Fyll ut slippen på fiskekortet og lever den på Laksehytta, eller legg den i kassen for fangstoppgaver. Vi tar også gjerne imot en e-post dersom dette skulle være enklere for deg. Alle fangster skal rapporteres umiddelbart. I tillegg til å innlevere fangstoppgaven, ber vi om at du noterer fangsten i vår laksedagbok på tavla utenfor Laksehytta. De som har bruker på Elveguiden kan registrere fangster der.

Best mulig data om laksestammen i Numedalslågen gir grunnlag for en god forvaltning til fordel for fiskere og grunneiere. Det er derfor viktig at alle leverer fangstoppgaver uansett fangst eller ikke.

Fiskesykdommer (Desinfisering, syk og død fisk)
Hjelp oss å hindre spredning av alvorlige fiskesykdommer. Desinfeksjon av utstyret er en enkel og billig forsikring mot smitte.
Desinfiseringsstasjon finner du ved Laksehytta. Meld fra om alle funn av død fisk. Meld også fra om fisk med unormalt utseende/oppførsel.
Det er viktig at vi får informasjon om sykdomsutbrudd så raskt som mulig slik at det kan iverksettes mottiltak.

Diverse opplysninger
Alle personer over 18 år må løse fiskeavgift før de kan kjøpe fiskekort og gyldig kvittering for innbetalt avgift skal alltid medbringes ved fiske.
Inntil et barn/ungdom under 16 år fisker gratis på blå sone sammen med en voksen som har løst gyldig fiskekort.

Viktig informasjon: Fisketid for Numedalslågen fastsettes av regulerende myndighet og oppstart, lengde og avslutning kan variere.