Fiske til folket

I Numedalslågen finner vi et variert utvalg fiskemetoder. Kulturhistoriske fiskeinnretninger holdes i hevd samtidig som det legges til rette for allmenn tilgang til fiskeopplevelser.

Brufosshølen

FIsket i Numedalslågen fordeler seg mellom kulturhistoriske fisker (ca 1/3) og sportsfiske (ca 2/3) målt i kilo fanget fisk. Forholdet mellom sportsfiske og kulturhistorisk fiske er lovregulert gjennom en jordskiftedom fra 2007. Gjennom fiskeregler og -forvaltning er forvaltningslaget pålagt ved dom å opprettholde den angitte fordelingen.

Av kulturhistoriske fiskemetoder som fortsatt er i bruk finner vi flere flåter, to teiner (Fosserød og Kjærra), gipper, mælkast og nappegarnsfiske.

Se fiskesoner i kart her.

Fiskeregler

Fiskeregler for Numedalslågen i 2023

Se Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Følgende fisketider gjelder (f.o.m-t.o.m.):

Numedalslågen (fra utløpet i sjø til og med Holmfoss)

15. mai - 8. august

Numedalslågen (oppstrøms Holmfoss til Hvittingfoss)

1. juni- 24. august

Fisketid Hagnesvassdraget:15.august -10. oktober

Fiske i sidevassdrag er ikke tillatt for uten i Hagnesvassdraget.

For sportsfisket er satt en kvote på maks 2 laks pr døgn.

Døgnkvoten gjelder for perioden kl 24-24. Når kvoten er full, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Hvis fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no ). Merk at fisk ikke bør gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 grader C.

Det er tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue.

Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 26 til og med uke 31, fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.

Flåte: Det kan fiskes med de flåtene som var i bruk og registrert hos Fylkesmannen i Vestfold i 1993. Flåtene er firkantet med historisk utseende, og skal være bemannet under fisket. Sesongkvote pr. flåte: 500 kg. Flåter som ligger 50 –100 meter fra hverandre, skal ha minimum 1/6 friløp mot midtstrømslinja.

Gip: Det er kun tillatt å fiske med godkjente giper: Eidegipen i Naugfossen, Grinigipen i Hoggtveita, Kongsgipene og Rauberggipene i Kjærrafossen. Sesongkvote pr. gip: 400 kg.

Mælkast: Det er kun tillatt å fiske med mælkast i Hoggtveita. Sesongkvote for mælkastet: 500 kg.

Teine: Det kan kun fiskes med godkjente teiner i Kjærrafossen og i Holmsfoss. Sesongkvote per teine: 400 kg.

Drivgarn (Nappegarn): Det kan fiskes med maksimum to (2) drivgarn i vassdraget. Med utgangspunkt i driftsplanen kan fellesforvaltningen i vassdraget fastsette hvilke 2 drivgarn som skal fiske i sesongen. Sesongkvote pr. drivgarn: 160 kg. Fisketiden for drivgarn er fra og med uke 27 til og med uke 31 én kveld i uka, fra onsdag kl. 19.00 til torsdag kl. 01.00 (6 timer).

Alt fiske er forbudt følgende steder i Lardal kommune: 1) I Øvrehølen ved Kjærrafossen fra fossen og ned til en rett linje tvers over hølen. Linja er avmerket med et hvitt merke på land på østre siden av hølen og et merke på toppen av en stor stein på vestsida av hølen. 2) I Gåserudhølen ved Vestfossen.

Fangstrapportering

Det er kommet nye bestemmelser som ytterligere innskjerper kravet til rapportering og med strengere sanksjoner (Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk).

All fangst skal rapporteres minimum en gang i uken . Dette for at vi skal kunne gjøre den pålagte underveisvurderingen. Hvis det ikke er fanget fisk, rapporteres dette kun ved sesongslutt. Av hensyn til kontroll av kvotebestemmelsene i sportsfisket, må navn på fisker registreres. Ved mangelfull rapportering er vi pålagt å varsle miljømyndighetene. Disse skal da som hovedregel stoppe fisket på aktuell strekning både for inneværende og neste sesong. Videre kan rettighetshaver inndra fisketillatelse til fiskere som ikke rapporterer i henhold til kravet og nekte disse ytterligere fiske i hele vassdraget (forvaltningslaget varsles og videreformidler navnet).

Følgende data skal registreres for hver fisk:

  1. NAVN PÅ VALD
  2. DATO
  3. ART
  4. VEKT
  5. LENGDE
  6. REDSKAP
  7. NAVN PÅ FISKER
  8. OM FISKEN ER GJENUTSATT (R) ELLER IKKE (C)
  9. OM DET BLE BENYTTET BÅT
  10. OM SKJELLPRØVE ER TATT
Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering og mulig endring av fiskeregler

Forvaltningslaget er pålagt å gjennomføre en midtsesongsevaluering som grunnlag for å vurdere innskrenkninger/utvidelser i fiskereglene. Følgende mulige reguleringer med bakgrunn i innrapportert fangst pr 12. juli, gjelder:

Handlingsalternativ 1: Mer enn 50 % under gytebestandsmålet:

Fisket stoppes.

Handlingsalternativ 2: Mer enn 40-50 % under gytebestandsmålet:

Innføring av årskvote for sportsfiskere for resten av sesongen på 2 laks over 3 kilo (gjelder også Hagnesvassdraget). Når kvoten er full, skal fisket opphøre. I tillegg en uke innkorting i sportsfisket (siste fiskedag ned for Holmfoss blir 1. august og 17. august opp for Holmfoss). To uker innkorting i fisket med kulturhistoriske redskaper. Siste fiskeuke blir da uke 29.

Handlingsalternativ 3: 10-40 % under gytebestandsmålet:

Innføring av årskvote for sportsfiskere for resten av sesongen på 2 laks over 3 kilo (gjelder også Hagnesvassdraget). Når kvoten er full, skal fisket opphøre. En uke innkorting i fisket med kulturhistoriske redskaper. Siste fiskeuke blir da uke 30.

Handlingsalternativ 4: Mer enn 30% over gytebestandsmålet.

Bestemmelser om døgnkvote i sportsfisket og årskvoten for flåter og mælkast oppheves. Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo.
En uke lenger fisketid. Siste fiskedag for stangfisket ned for Holmfoss 15. august og opp for Holmfoss blir siste fiskedag 31. august. Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 32.

Vedtatt handlingsalternativ vil bli offentliggjort på forvaltningslagets nettside.