Fiskeregler

Samarbeidspartnere på Brufoss

Her er en oversikt over våre samarbeidspartnere på Brufoss.

Stian Bergstå
mandag 15.mai 2023 / 08:40

Numedalslågen Forvaltningslag

Numedalslågen forvaltningslag ble opprettet av Vestfold jordskifterett 20.12.2007. Lågets formål er bl.a.å drive kultiveringen i Lågen, smitteforebyggende arbeid og fangstrapportering. Laget har 273 andelshavere på strekningen munningen – Hvittingfoss.

Norske Lakseelver - Numedalslågen er medlem av Norske Lakseelver, som organiserer 120 elver i Norge.

Fagrådet for laks og sjøørret i Skagerrak og Oslofjorden

Skagerrak-Oslofjord regionen har store felles utfordringer innen forvaltning av anadrome laksefisk. Derfor er det etablert et regionalt fagråd for hele regionen.

Fagrådet har ingen lovpålagte oppgaver men er et rådgivende organ. Fagrådet skal bistå forvaltningen, interesseorganisasjonene og allmennheten slik at anadrom laksefisk blir tatt vare på og har gode forutsetninger for å leve. I første rekke skal Fagrådet være et knutepunkt for informasjonsformidling, ved å bidra til samordning av regelverk og et kontaktorgan for overvåkning og forskning. Fagrådet er naturligvis også en pådriver for å få satt i gang viktige tiltak til beste for fisken. Spørsmål knyttet til forvaltning av laks og sjøørret kan bringes inn for Fagrådet.

Numedalslågens brukseierforening

Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) har vurdert prognosene for vannføring i Numedalslågen de kommende dager.

Booking Laagendalen

Laksefiske, overnatting og kurs.
Fra disse sidene kan du kjøpe dine fiskekort i Lågendalen online.

Lågens Fremtid

Lågens Framtid er et fellesforum og talsrør for forskjellige brukergrupper av Numedalslågen.

Lågens Framtid arbeider med saker som skal fremme og ivareta Lågens biologiske mangfold, en sunn forvaltning av ressursene, og å sikre elva for fremtidige generasjoner.