Driftsplan for Glomma og Aagaardselva

Driftsplanområde

Driftsplanområdet

Bildet under viser et kart hvor anadrom strekning i Glomma og Aagaardsvassdraget er markert. Dette utgjør driftsplanområdet.

Anadrom strekning i Nedre Glomma og Aagaardselva. Hentet fra Miljødirektoratet.
Anadrom strekning i Nedre Glomma og Aagaardselva. Hentet fra Miljødirektoratet.

 

Organisering av driftsplanarbeidet

I Nedre Glomma og Aagaardselva er det satt ned en driftsplangruppe bestående av valdansvarlige. Gruppen rapporterer til styret i elveeierlaget. 

 

Kvalitetsnormstatus

Glomma med Aagaardselva (samlet)

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 960 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Middels stor

2022

KvalitetsnormvurderingDårlig
Delnorm Genetisk integritetModerat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:84%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::96%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt73%siste fem år
Totalbeskatning4%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
 Mål nådd

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Nedre Glomma og Aagaardselva er ikke innenfor noen verneplan og kraftutbygging finnes. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

Oversikt over reguleringer i Nedre Glomma og Aagardselva. Hentet fra NVE-Atlas.
Oversikt over reguleringer i Nedre Glomma og Aagardselva. Hentet fra NVE-Atlas.

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Nedre Glomma og Aagaardselva i Vann-nett: Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret (se over). Ågårdselva (Aagaardselva) Glomma fra Greåker til sjøen Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker

Forvaltningsmål

Fisketilbud og fiskeregler

Fritidsfiske

Det skal legges til rette for et variert og godt tilbud av fiskemuligheter (hovedmål).

Gjennomføre tiltak som bedrer mulighetene for fiske etter laks (delmål).  

Gjennomføre informasjonstiltak om fisk og fiske til fiskere spesielt og allmennheten generelt (delmål).

 

Næringsutvikling

Det skal legges til rette for næringsutvikling med basis i fiske (hovedmål).

Gjennomføre tiltak for salg av overnatting i forbindelse med laksefiske (delmål).

 

Kontroll og overvåkning

Næringsutvikling

Det skal legges til rette for rasjonell drift av fisket og forvaltning av de anadrome fiskebestandene (hovedmål).

Klargjøre forholdet og samarbeidet mellom NGOFA og grunneierne mht næringsutvikling og økonomi (delmål).

 

Kultivering

Biologi

Det skal legge opp til biologiske tiltak som gir størst mulig produksjon av laks av lokal stamme (Hovedmål)

Delmål:

Det skal legges opp til tiltak som gir størst mulig tilbakevandring av laks av lokal stamme.

Det skal sørges for at antall laks etter endt sesong skal være høyere enn gytebestandsmålet 

Gjennomføre tiltak som gir størst mulig naturlig smoltproduksjon av laks.

Gjennomføre kultiveringstiltak og biotopjusterende tiltak som kan øke smoltproduksjonen av laks og sjøørret.

Gjennomføre tiltak som reduserer de negative virkningene av rømt oppdrettslaks.  

Gjennomføre tiltak som reduserer bestandene av tuneflue.

Gjennomføre tiltak som reduserer faren for fiskesykdommer.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Kartlegge laksunger som tas av rovdyr Biologi Medium 2009 2009
Gjennomført (31.12.2009)
Skjellprøvekontroll/ gentesting Gl og Aa Biologi Medium 2008 2013
Gjennomført (31.12.2013)
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Etablere faste desinfiseringsstasjoner Biologi Medium 2008 2009
Gjennomført (31.12.2009)
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Epoksy-behandle laksetrappa i Sølvstufoss Biologi Medium 2009 2009
Gjennomført (31.12.2009)
Biotopforbedrende tiltak i Aagaardselva Biologi Høy 2008 2009
Gjennomført (31.12.2009)
Planlegge og bygge klekkeri Biologi Høy 2008 2012
Gjennomført (01.09.2012)
Grusutlegging i Aargaardselva Biologi Medium 2009 2013
Gjennomført (31.12.2013)
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Organisering av rettighetshaverne om dette pålegges Næringsutvikling Medium 2008 2018
Gjennomført (31.12.2018)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Utfisking oppdrettsfisk i Glomma Biologi Medium 2008 2026
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
El-fiske - overvåking Biologi Høy 2008 2026
Under Gjennomføring
Gytegroptelling Aagaardselva Biologi Høy 2008 2026
Under Gjennomføring
Samle inn og gjennomføre skjellanalyser fra laks Biologi Medium 2008 2099
Under Gjennomføring
Effekter på yngel ved raske vannstandsendringer Biologi Medium 2008 2099
Under Gjennomføring
Kontrollere hunnfisk i Glomma Biologi Høy 2008 2099
Under Gjennomføring
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Årlig evaluere opplegg for fiskekortslag og rapportering Fritidsfiske Medium 2008 2021
Under Gjennomføring
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Videreføre dagens oppsynsordning Fritidsfiske Medium 2008 2026
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Redusere tuneflue Biologi Medium 2008 2018
Under Gjennomføring
Rognplanting i Aagaardselva (øvre) Biologi Medium 2008 2018
Under Gjennomføring
Økt vintervannføringen i Aagaardselva Biologi Høy 2008 2026
Under Gjennomføring
Vedlikehold av elveløpet i Aagaardselva Biologi Høy 2008 2099
Under Gjennomføring
Bevaring av steinøyer ved Dombergodden Biologi Medium 2008 2099
Under Gjennomføring
Søke om skadedyrfelling ved behov Biologi Medium 2009 2099
Under Gjennomføring
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Vannføringskrav jfr. vannrammedirektivet Biologi Høy 2008 2009
Forkastet
Info. fiskesykdommer og desinfisering Biologi Medium 2008 2019
Under Gjennomføring
Ta inn informasjon om lokale overnattingsmuligheter i infomateriell/nettsider. Næringsutvikling Medium 2008 2019
Under Gjennomføring
Videreføre arbeid med informasjon og kunnskapsopplegg om tuneflua Biologi Medium 2008 2019
Under Gjennomføring
Drift av egen nettside Næringsutvikling Medium 2008 2099
Under Gjennomføring