Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
653.0m3
05:53
18:22
11:37
23:55

Driftsplan for Glomma og Aagaardselva

Sist endret: 
22/03/2019 - 14:32
Mikael Jørgensen

Driftsplanområdet

Bildet under viser et kart hvor anadrom strekning i Glomma og Aagaardsvassdraget er markert. Dette utgjør driftsplanområdet.

Anadrom strekning i Nedre Glomma og Aagaardselva. Hentet fra Miljødirektoratet.

 

Innledning

Organisering av driftsplanarbeidet: 

I Nedre Glomma og Aagaardselva er det satt ned en driftsplangruppe bestående av valdansvarlige. Gruppen rapporterer til styret i elveeierlaget. 

 

Status og bakgrunn

Reguleringer i vassdraget: 

Nedre Glomma og Aagaardselva er ikke innenfor noen verneplan og kraftutbygging finnes. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

Oversikt over reguleringer i Nedre Glomma og Aagardselva. Hentet fra NVE-Atlas.
Fangststatistikk Glomma og Aagaardselva

Kvalitetsnormstatus i Glomma og Aagaardselva

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Glomma og Aagaardselva.

Utsett av fisk

ÅrRoeJuvenilesJuveniles stageSmoltSmolt cohortDetaljer
2019163000140000uforet20000ettårigSe mer

Høstingsnivå

Oppnåelse GMB

Høstbart overskudd

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner: 

Nedre Glomma og Aagaardselva i Vann-nett: Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret (se over). Ågårdselva (Aagaardselva) Glomma fra Greåker til sjøen Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker

Visjon og mål

Forvaltningsmål: 

Fisketilbud og fiskeregler

Fritidsfiske

Det skal legges til rette for et variert og godt tilbud av fiskemuligheter (hovedmål).

Gjennomføre tiltak som bedrer mulighetene for fiske etter laks (delmål).  

Gjennomføre informasjonstiltak om fisk og fiske til fiskere spesielt og allmennheten generelt (delmål).

 

Næringsutvikling

Det skal legges til rette for næringsutvikling med basis i fiske (hovedmål).

Gjennomføre tiltak for salg av overnatting i forbindelse med laksefiske (delmål).

 

Kontroll og overvåkning

Næringsutvikling

Det skal legges til rette for rasjonell drift av fisket og forvaltning av de anadrome fiskebestandene (hovedmål).

Klargjøre forholdet og samarbeidet mellom NGOFA og grunneierne mht næringsutvikling og økonomi (delmål).

 

Kultivering

Biologi

Det skal legge opp til biologiske tiltak som gir størst mulig produksjon av laks av lokal stamme (Hovedmål)

Delmål:

Det skal legges opp til tiltak som gir størst mulig tilbakevandring av laks av lokal stamme.

Det skal sørges for at antall laks etter endt sesong skal være høyere enn gytebestandsmålet 

Gjennomføre tiltak som gir størst mulig naturlig smoltproduksjon av laks.

Gjennomføre kultiveringstiltak og biotopjusterende tiltak som kan øke smoltproduksjonen av laks og sjøørret.

Gjennomføre tiltak som reduserer de negative virkningene av rømt oppdrettslaks.  

Gjennomføre tiltak som reduserer bestandene av tuneflue.

Gjennomføre tiltak som reduserer faren for fiskesykdommer.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon