Glomma og Aagaardselva

Aagaardselva
Aagaardselva - Foto: JohnM /Wikicommons
Generell beskrivelse av fisket

Fisket i Glomma / Aagaardselva organiseres gjennom kortsalg. Det selges sesong-, døgn- og tredøgnskort gjennom utsalgsstedene.

Medlemmer i jeger- og fiskerforeninger som er tilsluttet NGOFA, får kjøpe kort til noe reduserte priser. For å få rabatt må du være tilsluttet en av følgende foreninger:

 • Askim og Omegn JFF,
 • Arbeidernes JFF Sarpsborg
 • Fredrikstad og Omegn JFF
 • Kråkerøy JFF
 • Moss og Omegn JFF
 • Moss og Våler JFF
 • Onsøy JFF
 • Sarpsborg og Omegn JFF
 • Skjeberg og Omegn JFF
 • Varteig JFF
 • Råde JFF

Ordinære priser: 

Sesongkort, hele området, voksne 1500,-
Sesongkort, hele området, ungdom (under 18 år) 600,-
Døgnkort, hele området, voksne 300,-
Døgnkort, hele området, ungdom 200,-   
3-døgnskort, hele området, voksne 700,-
3-døgnskort, hele området, ungdom 400,-


Priser medlemmer 


Sesongkort, hele området, voksne kr 1300,-
Sesongkort, hele området, ungdom kr 500,-

NB! Fiskere som ønsker å fiske inne på Glomma Papps industriområde (Stenbekk), må henvende seg til Glomma Papps administrasjon i kontortiden, gjelder de som har adgangskort fra før. 

Mot framvisning av gyldig fiskekort og legitimasjon, vil det bli utstedt et spesielt adgangskort til industriområdet. Kortet vil være et ID-kort med personlig kode, og alle personopplysninger vil bli lagret hos Glomma Papp. Kortet er strengt personlig og kan bare benyttes av den det er utstedt til. Det er således forbudt å overdra eller låne ut kortet. Det er heller ikke anledning for kortinnehaveren til å ta med seg andre personer inn på området. Fiskeoppsynet har fullmakt til å kontrollere så vel fiskekort som adgangskort. Personer uten gyldig adgangskort vil bli bortvist - selv om de skulle ha gyldig fiskekort. Ved eventuell misbruk, vil så vel adgangskort som fiskekort kunne inndras.

Fiskeregler

Fiskeregler

Aagaardselva: Fra og med 1. juni til og med 31. august hunnlaks over 70 cm er fredet hele sesongen. 
Glomma: Fra og med 15. juni til og med 31. august all villaks med fettfinne fredet hele sesongen. (Lokal bestemmelse)

NB! NGOFA gjør oppmerksom på at all villaks med fettfinne er fredet i Glomma nedstrøms Sarpsfossen. Slik fisk skal settes skånsomt ut igjen.

Generelle regler

For å fiske i Glomma og Aagaardselva på NGOFA sine leide strekninger, må det løses fiskekort. For kjøp av fiskekort til Glomma og Aagaardselva, skal fisker ha lest og forstått fiskeregler før fisket begynner, og som aksept av fiskeregler og gebyr signere på fiskekortet

Rettighetshaver kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort for strekningen, og at fangsten er blitt rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene. Fiskere er pliktig til å innrette seg etter anmodninger fra fiskeoppsynet. Blir ikke dette overholdt kan fisker bli bortvist fra elvene NGOFA disponerer.

All bruk av klepp er forbudt i begge elver da hunnlaks er fredet. Påtreffes fisker med klepp, kan denne bli bortvist fra elven. Ved gjentagelse vil fisker få inndratt fiskekortet for gjeldende sesong.

Fredning eller endring av fiskereglene, kan iverksettes med umiddelbar virkning på ethvert tidspunkt i sesongen, dersom Forholdene tilsier det.

Sjøørret er fredet i begge elvene hele sesongen

Fisketider
Aagaardselva: Fra 1. juni kl 00:00 til 31. august kl 24:00.

Glomma: Fra 15. juni kl 00:00 til 31. august kl 24:00. Skulle mengden av oppdrettsfisk i elva tilsi det, vil NGOFA kunne åpne for fiske utelukkende etter oppdrett ut over 31. august. Det vil i så fall bli kunngjort her på nettsiden.

Kvoter gjeldende begge elver
Kvote for avlivet laks er maks 1 stk. pr døgn. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn. Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet, for døgnkort og 3 døgnkort. For sesongkort følges døgn fra 00:00 til 24:00. Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske umiddelbart opphøre inntil nytt fiskedøgn starter.


Kvoter i Glomma
Villaks med fettfinne er fredet i hele sesongen (Lokal regel). Det er en sesongkvote på 2 avlivet laks uten fettfinne, hvorav en opp til 70 cm og en hann kan være opp til 80 cm. Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes inntil ny sesong starter. Kvoten gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten, heller ikke døgnkvoten ved verifisering av Ngofa umiddelbart etter fangst. Blir den ikke verifisert skal fisket opphører med en gang. 

All avlivet laks skal bekreftes med bilde og relevante opplysninger til laksebørs

Kvoter i Aagaardselva
Hunnlaks over 70 cm er fredet hele sesongen. Det er en sesongkvote på 2 avlivet laks, hvorav en opptil 70 cm og en hann av fri størrelse. Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes, inntil ny sesong starter. Ved godt innsig av storlaks og mellomlaks, kan kvoten økes med en laks til opp til 70 cm(daglige styret gjør vurderingen ved midtveisevaluering) Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten, heller ikke døgnkvoten ved verifisering av Ngofa umiddelbart etter fangst. Blir den ikke verifisert skal fisket opphører med en gang. All avlivet laks skal bekreftes med bilde og relevante opplysninger til laksebørs. 


Rapporteringsplikt
Innrapportering av antall fiskedøgn er obligatorisk, og er pålagt av myndighetene. Det gjelder alle som løser fiskekort. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter avsluttet fiske, vil det bli en ekstrakostnad på 500 kr neste gang du/dere skal løse fiskekort. For rapportering av fiskedøgn les artikkel om rapportering under aktuelt. 

Rapportering skal være mottatt av NGOFA senest 14 dager etter sesongslutt


Innrapportering av fangst
All fangst av Laks og sjøørret skal rapporteres inn med navn, lengde, (vekt gjelder kun avlivet laks), kjønn, satt ut, eller Avlivet, med eller uten fettfinne.  All avlivet Laks og sjøørret skal dokumenteres med bilde. Bilde skal tas slik at kjønn er lett å bedømme, Bilde tas fra siden på fisken så hele hode med krok og panne synes.. Bilde kan også sendes inn av utsatt laks og sjøørret så sant det ikke går ut over fiskens overlevelse. Skjellprøve skal tas av all avlivet laks og sjøørret. Skjellprøveposer er lagt ut i gapahuker langs elva, eller kan fåes av fiskeoppsyn. ferdige utfylte skjell konvolutter med skjell legges i postkasser plassert i gapahuker langs elva, eller leveres fiskeoppsyn/kortselger. Innmelding av fangst skal gjøres fortløpende etter fangst. Sendes som SMS/MMS til: 99 09 62 11 eller til E-post: 

Redskapsbruk

Multiliner/flettede liner er forbudt. (eks Fireline)
Fiskeutstyret skal være tilpasset laksefiske. Det vil si ei kraftig stang med god rygg, ei snelle med stor linekapasitet og kraftig brems, og snøretykkelse på minimum 0,40 millimeter. Da er det snakk om vanlig nylonsene. Fra 15. juli og ut sesongen kan det også brukes ned til 30 mm nylonsene.

Ved fluefiske med fluestang skal stangens klasse ikke være lavere en klasse 8. fra sesongstart og til og med den 15/7. Fra den 16/7. og til sesongslutt kan det brukes en stang som er minimum klasse 7. Dette grunnet gjenutsettingspåbud av hunnlaks over 70 cm.

Fangst av laks og sjøørret er bare tillatt med stang. Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Bruk av søkke er kun tillatt ved markfiske. Det er kun tillatt å bruke én stang per person. Det er tillatt med inntil et agn per stang, med max 1 trippelkrok  og eller 1 enkeltkrok. Det er forbudt å bruke fiskeredskapen på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Stangen skal ikke forlates under fisket og foregå aktivt. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for trippelkrok. For enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Det skal praktiseres nedstrøms bevegelig fiske der dette er mulig, et skritt et kast, nytt skritt nytt kast osv. Nyankommet fisker går ut ovenfor tidligere ankomne fiskere på strekket. Gå aldri ut nedenfor en annen fisker, med mindre dette er avtalt. Der det må praktiseres stasjonært fiske, skal det skiftes på etter 20 minutter/30 min i Lillehøla Glomma dersom flere fiskere står i kø. All bruk av elektroniske hjelpemidler for å lokalisere fisk i elva er forbudt.


Barns fiske
Barn under 16 år kan fiske på foresattes fiskekort, med foresattes fiskeredskap, under oppsyn av foresatt. Dette er ment som et opplæringsfiske. Den foresatte/voksne kan ikke fiske samtidig med den mindreårige, da fiskekortet kun gjelder for én stang. Hvis barn skal fiske alene, må han/hun ha eget, gyldig fiskekort.

Fiske fra båt
Fiske etter laks og sjøørret fra båt, er bare tillatt i Glomma fra Sarpsfossen til Sandesund bru (E-6), og i Glomma i området ved Vamma. Ankring er tillatt, men båtfiskere skal vike for fiske fra land. Også for båtfiske gjelder regelen om en stang per person. Båtfiske er forbudt i Aagaardselva.

NB!: Fiske fra båt og bruk av klepp under fiske, vil ikke være tillatt når det er innført fredning i elva. Ettersom vill laks er fredet vil båtfiske og bruk av klepp altså være forbudt i Glomma hele sesongen.

Minstemål og utsettingsplikt
Laks og sjøørret under 35 cm skal settes varsomt ut igjen. Det samme gjelder for laks og sjøørret som er fanget utenom fisketidene, fredet fisk, fisk som er fanget på ulovlig redskap, og fisk som er feilkroket. Med feilkroket fisk menes fisk som er kroket bakenfor gjellelokkene.
Fisk som ikke kan settes ut igjen på grunn av skade eller blødninger fra gjeller, skal avlives og leveres til fiskeoppsynet. tlf 99 25 40 60 / 91 18 44 98.
NGOFA henstiller alle fiskere om å sette ut igjen gytefarget hunnfisk.

Fluesone
I Aagaardselva er det i august måned spesielle fluesoner. Disse er merket med skilt. I disse sonene er heller ikke flue og dupp tillatt, kun fluefiske der fluesnøret utgjør kastevekten

Sone for lettfiske
Lett fiske inntreffer i renna nedenfor Gressbakken i Aagaardselva ved 25 kubikk og nedover og oppheves over 25 kubikk. Fiskere skal selv kontrollere når det er 25 kubikk og nedover eller 25 kubikk og oppover på Glb (https://glb.no/vannstander/?vassdrag=Ågårdselva) sine sider for vannføring i Aagaardselva. Med lett fiske menes fiske med fluestang der fluesnøret utgjør kastevekten og snøret med tipp skal være flytende. Mark uten søkke regnes også som lett fiske. Det er ikke lov til å kaste oppstrøms inn i sonen for lett fiske med sluk eller lignende, selv om fisker står på utsiden av sonen.

Båter, Aagaardselva
NGOFA har 3 båter som ligger på østre elvebredd ved Nedre/Øvre Holme. Båtene kan brukes til å komme over til holmene. En båt er prioritert for overfart til motsatt side av wiren. Hvis begge båtene er i bruk er det bare å rope, så skal du bli hentet, gjelder ikke for båten til wiren motsatt.

Straffebestemmelser
Brudd på regler er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Alternativt vil brudd på reglene og medvirkning til brudd, bli håndhevet privatrettslig av daglige styret i NGOFA, jfr. fiskernes aksept av fiskereglene, ved kjøp av fiskekort.

Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene, medføre overtredelsesgebyr og utestengelse, se satser nedenfor. Det vil si at personer som blir tatt for regelbrudd/medvirkning til dette, eller uakseptabel adferd bortvises etter gjeldene straffe bestemmelser med gebyr for Glomma og Aagaardselva. Rapportering/ tatt fredet fisk, eller brudd på regler i forbindelse med redskapsbruk eller fang og slipp, se satser nedenfor. Ved skjerpende tilfeller, blir utestengelsen utvidet.

Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra å fiske. Dersom dette ikke blir overholdt, vil utestengelsen utvides og nytt gebyr ilagt.
Fisket kan ikke gjenopptas i Glomma og Aagaardselva før gebyret er betalt, og eventuelt utestengelses perioden er ferdig. Ved ytterligere brudd vil fisker bli anmeldt til politiet.

 

Følgende reaksjoner gjelder for brudd på NGOFA’s fiskeregler (gjelder per hendelse og per fisker):

 • Fiske uten fiskekort: 3000 kr samt utestengelse for 3 år ved privatrettslig brudd.
 • Kvotebrudd/fredningsbestemmelser: 3000 kr samt utestengelse resten av sesongen + neste sesong.
 • Redskapsbrudd: 1000 kr / utestengelse resten av sesongen. (bruk skjønn instruks til Fiske oppsynet/)
 • Ukorrekt Fang og slipp i henhold til overnevnte retningslinjer: Utestengelse resten av sesongen
 • Manglede skjellprøveinnlevering ved avlivet fisk: 1000 kr.
 • Manglende rapportering av fangst/ Tatt fredet fisk: 1000 kr / utestengelse resten av sesongen + neste sesong.
 • Øvrige brudd på disse fiskereglene: 3000 kr.
 • Medvirkning til brudd likestilles med brudd etter denne bestemmelsen. Utøvelse av fiske i perioder hvor vassdraget er midlertidig stengt eller utøvelse av fiske i forbudssoner, anses som kvotebrudd
   
Midtsesongevaluering

Situasjonen for villaksen i Glomma er svært vanskelig, og vi ønsker å sikre oss tilstrekkelig vill stamfisk til kultiveringsanlegget. Skulle mengden av oppdrettsfisk i elva sent på sesongen tilsi det, vil NGOFA kunne åpne for fiske utelukkende etter oppdrett ut over 31. august. Det vil i så fall bli kunngjort her på nettsiden. 

Ytterligere fredningsbestemmelser i begge elver kan bli innført underveis i sesongen. Vi er pålagt av myndighetene å gjennomføre en vurdering av gytebestanden i juli måned. Likeledes vil spesielle forhold, så som vannføring, kunne utløse begrensninger i fiske og redskapsbruk.