Utfisking oppdrettsfisk i Glomma

Beskrivelse

Det går mye oppdrettslaks opp i Glomma gjennom hele sesongen, men med en topp på slutten. Under fangst av stamlaks nedenfor Sarpsfossen har så mye som 60-70 % av fangsten vært oppdrettsfisk. Dette er uheldig for den lokale stammen av villaks. Det at oppdrettslaks kommer senere opp enn villaksen fører ofte til at oppdrettslaks graver opp og ødelegger gytegropene til villaksen. Yngel av oppdrettslaks vokser raskere og er mer aggressive en yngel av villaks. Dette fører til at yngel fra villfisk blir utkonkurrert (Skurdal m.fl. 2001). Senere i livssyklusen har imidlertid unger av oppdrettsfisk dårligere evne til å nyttiggjøre seg de lokale forholdene. Flere dør og det blir en lavere tetthet av denne yngelen enn av yngel fra villfisk. Stor oppgang og gyting av oppdrettsfisk fører derfor til en lavere lakseproduksjon og en utvanning av den lokale genetiske profilen. Det bør derfor gjennomføres et målrettet fiske etter oppdrettsfisk. Dette gjøres i dag ved at det søkes om utvidet fiske etter at ordinær fisketid er slutt (15. september). I 2008 ble fisket utvidet med en mnd på enkelte områder. Tiltaket skal videreføres. Skjellprøver fra dette fisket analyseres kostnadsfritt av NINA som et ledd i DNs overvåking av andel oppdrettsfisk i de ville laksestammene.

Evaluert
Yes