El-fiske - overvåking

Mål

Målet er å kunne oppdage eventuelle endringer i antall yngel fra år til år.

  • Overvåking av yngeltetthet for å kvalitetssikre gytebestandsmålet
  • El-fisket gir en indikasjon på om det har vært nok gytefisk tilbake etter endt fiske foregående sesonger
Beskrivelse

I driftsplanen for Glomma og Aagaardselva er vedtatt at det årlig skal el-fiskes på utvalgte stasjoner. Dette for å kunne oppdage om det er faktorer som negativt påvirker produksjonsforholdene. Således vil lakseungene fungere som en miljøindikator. I tillegg vil elfisket gi en tilbakemelding på effekten av diverse kultiveringstiltak NOGFA gjennomfører. Til sist vil el-fisket kunne gi en indikasjon på om det har vært nok gytefisk tilbake etter endt fiske foregående sesonger.

 

Elfiske på stasjonen Vaieren-Ommen 2014
Elfiske på stasjonen Vaieren-Ommen 2014

Denne el-fiskeundersøkelsen har blitt gjennomført i 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2020. På grunn av høy vannføring, har ikke fiske latt seg gjennomføre årene 2010-2012,2017,2018,2019, Det er også gjort enkelte ungfiskundersøkelser i Aagaardselva tidligere. En oppsummering av resultatene fra disse er gitt i rapporten fra 2008.

Det blir el-fisket på 6 stasjoner:

  1. Møllehjulet vestre løp
  2. Møllehjulet østre løp ny
  3. Gressbakken
  4. Ramstad
  5. Vaieren - Ommen
  6. Under raset.

All fisk er fanget med elektrisk fiskeapparat (høy pulsfrekvens, lav spenning). Apparatet har en enkel anode og bruker pulsert likestrøm (PDC) til å bedøve og fange fisken. Alle lakseyngel ble lengdemålt til nærmeste mm etter å ha blitt immoblisert med NYCO. Fisken ble satt ut etter lengdemåling. 

Økonomi

Finansiert delvis med fiskefondsmiddler og på dugnad.

Kostnad er ca kr 20 000,- i året.

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

 

 

Rapport el-fiske i Aargaardselva 2016

 

Rapport fra Elfiske 2015

 

Rapport fra el-fiske 2014

 

Rapport fra el-fiske 2013

 

Rapport fra el-fiske i Aagaardselva i 2009

 

Rapport fra el-fisket i Glomma i 2008