Gytegroptelling Aagaardselva

Mål

Formålet er å få datagrunnlag for en vurdering av gytemåloppnåelsen.

Beskrivelse

Telling av gytegroper bør gjennomføres hvert år rundt 20. november. Dette kan først og fremst danne grunnlag for å vurdere relative endringer i gytebestand fra år til år, men gir også en indikasjon på antall gytefisk til stede. 

 

Det er vanlig at dykkerne observert mye egg liggende mellom steinene på områder med grovt substrat.
Det er vanlig at dykkerne observert mye egg liggende mellom steinene på områder med grovt substrat.

Vi har foretatt gytegroptelling ved dykking i 2008, 2011, 2013, 2015 og 2016. I 2009 ble beregning foretatt v.h.a. registrering av gytefisk fra land. Sikten er generelt for dårlig til at gytefisk lar seg registrere i denne elva, men telling av gytegroper er et alternativ. Siden vannføringen strupes ned mot 1 m3 i løpet av gyteperioden, lar det seg også gjøre å komme tett på de fleste gyteområdene ved fridykking. Vi beregner også grad av gytebestandsmåloppnåelse med utgangspunkt i fangststatistikken ved hjelp av metodikken utarbeidet av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (Anon 2011).

Disse undersøkelsen er gjennomført av Ingar Aasestad på oppdrag fra Nedre Glomma og omland fiskeadministrasjon (NGOFA). 

 

Økonomi

10 000 kr er engangskostnad. I tillegg kommer årlig kostnad på 15 000 kr. 

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

 

Gytegroptelling i Aagaardselva 2016

 

Gytegroptelling i Aagaardselva 2015

 

Gytegroptelling i Aagaardselva 2013

 

Gytegroptelling i Aagaardselva 2011

 

Gytegroptelling i Aagaardselva 2008