Rognplanting i Aagaardselva (øvre)

Beskrivelse

Bakgrunn for tiltaket:

Inntil det er etablert tilstrekkelig med gyteområder i øvre del av Aagaardselva, kan rognplanting være et tiltak for å styrke rekrutteringen. Rognplanting er også aktuelt i Glomma for å styrke det relative genetiske bidraget til villaksen når det gyter mye rømt oppdrettsfisk.

En egen metode er utviklet der rogna legges ut i egglommer i gruskasser. Dette etterlikner i stor grad naturlige gytegroper (bilde 4). Rogna kan også legges ut i Vibert-bokser eller graves direkte ned i elvegrusen. For å sikre et godt tilslag er det avgjørende å tilpasse metoden til elvespesifikke forhold og å evaluere metoden ved kontroll av rognoverlevelse og etterfølgende yngeltettheter.

Som et prøveprosjekt, ble det høsten 2007 satt ut klekkekasser. Rogna ble utplassert som grønnrogn, d.v.s. rett etter stryking. 5000 rognkorn ble plassert i 3 kasser ned for Sarpefossen ved Stenbekk. Disse kassene har senere forsvunnet i forbindelse med flom. I tillegg ble 3 kasser satt ut i laksetrappa i Aagaardselva. Resultatet her synes vellykket, da det er observert yngel i trappa. Disse må stamme fra rognutleggingen. Rognutleggingen i Aagaardselva vil derfor videreføres. I Glomma må i tilfelle kassene enten forankres bedre eller settes ut på områder som ikke er så utsatt for sterk strøm.

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

NIVA - Rognkasser i Glomma årsrapport 2011