Økt vintervannføringen i Aagaardselva

Beskrivelse

Det viktigste og enkleste tiltaket for øke produksjonen av laks i Aagaardselva, er å heve minstevannføringen til 3 m 3 . Dette skal skje igjennom dialog med regulanten og skal skje frem til ønsket resultat oppnås.

Bakgrunn:

Terskelen ved Sølvstufoss har stor innvirkning på forholdene i Aagaardselva. Etter manøvreringsreglementet kan vannføringen nemlig etter endt fiskesesong, reguleres ned til 1m 3 /s. Dette begrenser helt klart både egg og yngeloverlevelse i og med at vanndekt areal blir svært lite. I tillegg blir yngelen svært utsatt for varmblodige predatorer ved liten vannføring. Nedreguleringen har vært kjørt direkte fra aktuell sommervannføring til vintervannføring. Dette har til tider ført til episoder med stranding av laksunger som følge av rask senking av vannstanden i elva. Fylkesmannen i Østfold har derfor i notat av 30/7-08 satt opp kjøreregler for hvordan nedtappingen skal skje med myke overganger, jmf. punkt 9 i manøvreringsreglementet.

  • ”Når vannføringen i Aagaardselva skal reguleres ned til 20 m3/s. skal dette skje i flere omganger med minimum 6 timers mellomrom, og hver reduksjon kan være på inntil 3,5 m3/s.
  • Når vannføringen i Aagaardselva skal reguleres ned til 7 m3/sek skal dette skje i flere omganger med minimum 6 timers mellomrom, og hver reduksjon kan være på inntil 1,5 m3/s.
  • Når vannføringen i Aagaardselva skal reguleres ned til 1 m3/s. skal dette skje i flere omganger med minimum 6 timers mellomrom, og hver reduksjon kan være på inntil 0,5 m3/s.
  • Ved nedregulering fra 3 til 2,5 m3/s. skal det gjøres et opphold på minimum ett døgn, slik at det gis mulighet til å undersøke problematikken rundt ”stranding” av laksunger.
  • Hver lukemanøvrering skal utføres gradvis og forsiktig. Ved nedkjøring til 1 m3/s skal lukemanøvreringen skje gradvis over minimum 3 timer.
  • Alle økninger i vannføring skal også skje gradvis og på en slik måte at det ikke er til fare for fiskere og andre som ferdes langs elvebredden.” 
Økonomi

Arbeidet finansieres av dugnad

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

 

Dokumentasjon av tørrlegging i Aagaardselva høsten 2014

 

Rapport vannforing i Aagaardselva 2010