Biotopforbedrende tiltak i Aagaardselva

Beskrivelse

Bakgrunn for tiltaket:

Aagaardselva har antakelig begrensede områder med gode gyteforhold for laks. NGOFA har kartlagt til sammen 120 m 2 med egnet bunnmateriale, hovedsakelig i området Øvre-Nedre Holme. Beregning viser at dette er noe lite for å utnytte produksjonspotensialet i elva. NGOFA har allerede lagt ut egnet gytesubstrat i området Tranga og Grassbakken. Her er en forholdsvis flat strekning med mye leirbunn. Mangel på egnet gytesubstrat er imidlertid størst i de øvre områdene. Substratet er stort sett for grovt. Siden spesielt årsyngel i liten grad forflytter seg oppstrøms, er kanskje yngeltettheten her lavere enn potensialet (Aasestad 2008). 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2016-10-10
Evaluert resultat

Rapport om biotopforbedring i Aagaardselva 2016