Driftsplan for Dirdalselva

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

Anadrom strekning i dirdalselva er 8,5 km. Hentet fra Miljødirektoratet.
Anadrom strekning i dirdalselva er 8,5 km. Hentet fra Miljødirektoratet.

Organisering av driftsplanarbeidet

I Dirdalselva er det satt ned en driftsplangruppe bestående av valdansvarlige. Gruppen rapporterer til styret i elveeierlaget.

Link til "opprinnelig" driftsplan og habitatkartlegging lagd av Uni Miljø:

Driftsplan_for_dirdalselva 2016-2021

 

Organisering av forvaltningslaget

Dirdalselvas Fellesforvaltning SA er en sammenslutning av alle fiskevald - 33 rettighetshavere.

Laget ble omorganisert 17. juni 2015 i henhold til bestemmelsene i  "Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk" og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter.

Kvalitetsnormstatus

Dirdalselva

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 310 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Middels stor

2022

KvalitetsnormvurderingModerat
Delnorm Genetisk integritetModerat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:100%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::100%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt132%siste fem år
Totalbeskatning45%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 Gytebestand vesentlig større enn mål

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Dirdalselva er ikke under noen verneplan og er nyttet til vannkraft flere steder. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

Oversikt over kraftutbygging i Dirdalselva. Hentet fra NVE-Atlas.
Oversikt over kraftutbygging i Dirdalselva. Hentet fra NVE-Atlas.

 

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner
Dirdalselva i Vann-nett: Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret. Dirdalsåna
Forvaltningsmål

Fisketilbud og fiskeregler

Biologi

I fremtiden skal en sikre at naturlige bestander av anadrom laksefisk forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.

Det er ønskalig at dirdalselva skal være ei sykdomsfri elv med en god fiskebestand.

Et mål om å sikre (og restaurere) gode gyte og oppvekstområder for anadrom fisk, vern mot inngrep i elv/bekker.

Sikre oppgang av fisk, gyting, oppvekst ved at det er nok vann i elva (minstevannføring).

Ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=laks) 

Målet er å opprettholde livskraftige og høstbare bestander av laks og sjøaure. Dette gjøres ved å legge til rette for økt naturlig reproduksjon i vassdraget, og sikre at bestanden ikke beskattes for hardt. 

 

Fritidsfiske

En skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.

Gode og varierte fritidstilbud Skal tilbys lokalbefolkning og besøkende.

Tiltak for rekruttering av nye fiskere, målgruppe barn, ungdom og damer ….(eks. Villaksens Dag)

 

Næringsutvikling

Dirdalselva skal fremme økonomisk utbytte til grunneiere som en del av eiendommens ressursgrunnlag. 

Elva skal gi et positivt bidrag til verdiskapingen i bygda. 

Sette opp flere gapahuker, søppeldunker. 

Etablere minst 1 fiskeplass tilrettelagt for funksjonshemmede.

Tilrettelegge for flere parkeringsplasser.

Pakketilbud, fiske med overnatting.

Sette opp infotavler med stasjoner for skjellprøvetaking.

 

Kontroll og overvåkning

Biologi

Dirdalselva skal gi en høy produksjon av fisk gjennom en planmessig og langsiktig forvaltning av vassdraget. 

Regulere / tilpasse fisketrykk i forhold til, innsig, midtsesongevaluering, gytefiskbestand, strandlengder o.l.

Følge opp tiltak med årlige gytefisktellinger og ungfiskundersøkelser.

 

Fritidsfiske

Regulere / tilpasse fisketrykk i forhold til, innsig, midtsesongevaluering, gytefiskbestand, strandlengder o.l.

 

Kultivering

Biologi

Fjerning av vandringshindre.

Flytting av stamfisk for å etablere/opprettholde laksebestand ovenfor vandringshindre inntil det å fjerne vandringshindre er gjennomført. Vurdere fortsatt flytting i en overgangsfase etter at vandringshindre er fjernet… 

 

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fastsette grense Elv/sjø Fritidsfiske Lav 2016 2016
Gjennomført (31.12.2016)
Regulering av notfiske i Høgsfjord Fritidsfiske Lav 2016 2016
Gjennomført (31.12.2016)
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Utarbeide en plan for overvåkning og uttak av rømt oppdrettslaks Biologi Lav 2016 2016
Gjennomført (31.12.2016)
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Lage felles oppsynsinstruks Næringsutvikling Lav 2016 2016
Gjennomført (31.12.2016)
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Utarbeide kultiveringsplan Biologi Lav 2016 2016
Gjennomført (31.12.2016)
Kultivering av Frøyladsbekken Biologi Høy 2016 2016
Gjennomført (31.12.2016)
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Gratis fiske for barn, sammen med ”ledsager” Fritidsfiske Lav 2016 2016
Gjennomført (31.12.2016)
Utarbeide plan for Midtsesongevaluering Næringsutvikling Lav 2016 2016
Gjennomført (31.12.2016)
Rekruttering barn/ungdom, damer Fritidsfiske Lav 2016 2016
Gjennomført (31.12.2016)
Samordne informasjon om fiskekortsalget Fritidsfiske Lav 2016 2016
Gjennomført (31.12.2016)
Toalett Fritidsfiske Medium 2016 2021
Gjennomført (20.07.2021)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fiskeplass for funksjonshemmende Fritidsfiske Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Flere gapahuker Fritidsfiske Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Årlige gytefisktellinger Biologi Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Midtsesongevaluering Biologi Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Kontinuerlig vannprøvetaking Biologi Høy 2016 2021
Under Gjennomføring
Kontinuelige skjellprøveanalyser Biologi Høy 2016 2021
Under Gjennomføring
Årlig tetthetsregistreringer av ungfisk Biologi Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Kultivering av Kjærvollbekken Biologi Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Kultivering av Dokkolbekken Biologi Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Fjerne vandringshindre i Giljajuvet Biologi Lav 2016 2021
Under Gjennomføring
Litlaåna, sikre minstevannføring Biologi Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Kultivering av Monabekken Biologi Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Årlig flytting av stamfisk Biologi Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Uttak av predatorer Biologi Høy 2016 2021
Under Gjennomføring
Bevare og gjenetablere kantvegetasjon Biologi Høy 2016 2021
Under Gjennomføring
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Forbedre skilting, oppmerking, navn på fiskeplasser Fritidsfiske Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Informasjonstavler Fritidsfiske Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Overnattingsmuligheter/ Pakketilbud fiske Næringsutvikling Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Samordne regler for Grunneierkort Næringsutvikling Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Vurdere behov for flere parkeringsplasser Fritidsfiske Medium 2016 2021
Under Gjennomføring
Problemstillinger tilknyttet Sira kvina-utbyggingen - vurdere krav om revisjon av konsesjonsvilkår Biologi Høy 2016 2021
Under Gjennomføring