Velkommen til Dirdalselva

Dirdalselva er en liten perle i Gjesdal Kommune i Rogaland. Her tilbys unike fiskeopplevelser i flotte naturomgivelser gjennom sesongen fra 1. juni til 31. august.

Nedenfor finner du FISKEREGLER og informasjon om salg av døgnkort, ukekort og sesongkort

Rekordlaksen fra 2017
Rekordlaksen fra 2017..19,5 kg!
Generell beskrivelse av fisket

Fiskekort:

Salg av døgnkort for 2024 åpnes på Inatur / Scanatura ´8. April kl 09.00

https://www.inatur.no/laksefiske/6564421239b2707a648f449a/dirdalselva-i-rogaland

KORTPRISER, KORTTYPER OG KORTSALGSTEDER

Soner med salg av døgnkort : SONE 1, 2, 3, 4 og 6,  se Sonekart
Sone 5 er privat fiske ( ikke kortsalg).

Priser døgnkort 2023:                                                              

  • Sone 1-4 :            kr  650.-  fra 01 - 14.Juni
  • Sone 1-4 :            kr  495,-  fra 15.juni
  • Sone 6:                kr  495.- gjelder hele sesongen

Ukekort:

  • sone 1-3:             kr 3200.- gjelder fra lørdag til fredag

DØGNKORTET FØLGER DØGNET ,  FRA KL. 00.00 TIL KL. 23.59 

Du kan booke døgnkort for hele sesongen når kortsalget åpner 8. april

Du må være registrert med brukerprofil på Scanatura min side og være innlogget for å kunne kjøpe fiskekort i Dirdalselva.
Navn, adresse, tlf.nr, e-postadresse må være korrekt utfylt på "min side".

Det oppfordres til å registrere seg/kontrollere opplysningene før kortsalget starter, dersom opplysninger mangler vil en kunne få problemer med kortkjøp.

Første 5 dager av salget tillates det maksimalt kjøp av 3 kort pr 24 timer. 

VIKTIG !

FØR FISKEKORTET TAS I BRUK, MÅ DU SETTE DEG  INN I VÅRE FISKEREGLER !  

For å fiske i Dirdalselva må du på oppfordring kunne fremvise gyldig legitimasjon, kvittering for betalt fiskeravgift til staten, gyldig fiskekort og kvittering for desinfisert utstyr. Fiskekortet er personlig, gjelder for en stang og skal ikke overdras til andre.

FISKERAVGIFT betaler du her.

HUSK AT ALLE FISKEKORT SKAL RAPPORTERES: fangst, også 0-fangst og om kortet er benyttet eller ikke.

SESONG-KORT​:​

Sone 1, 2 og 3:   Sesong-ukeskort (partalls-uker eller oddetalls-uker) tildeles etter trekning som foretas på årsmøte.

Trekning er foretatt for i år og vinnere er kontaktet.

 

Påmeldingsregler til trekning:

Send en epost til post@dirdalselva.no der du skriver følgende:
Ønske i prioritert rekkefølge, f.eks:

1: sone2 partallsuker
2: Sone 2, Oddetallsuker.

3: Sone 1 partallsuker

4: Sone 1 oddetallsuker.

Navn, Adresse,, Mobiltelefon,,Epostadresse

Frist for påmeldinger ..........
For sent innkomne påmeldinger blir ikke med i trekningen


Alle påmeldinger blir bekreftet via epost. Skulle du ikke få bekreftelse innen 1-2 dager må du sende på nytt eller evt ringe/sende SMS eller PM på Facebook

Sesongkort Sone 4  : Kontaktperson: Torben Gilje, tlf 97 68 73 70  e-post: torbengi@gmail.com
Sesongkort Sone 6  : Kontaktperson: Svein Nødland tlf 99 58 83 91, e-post: svein-nodland@live.com

VIKTIG !
HUSK OGSÅ Å DESINFISERE ALT UTSTYR FØR FISKE TAR TIL!

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august

Midtsesongevaluering foretas 15. juli

 

Fiskeregler for Dirdalselva


Fiske i Dirdalselva er regulert av generelle fiskeregler for Rogaland, samt spesielle regler for Dirdalselva. Mer informasjon om gjeldene regler finner du nedenfor.

GJELDENDE FISKEREGLER FOR DIRDALSELVA
Før fiskekortet kan tas i bruk (og for å gi alle en god fiskeopplevelse) må du akseptere følgenede fiskeregler:

1.FISKERS ANSVAR
Fisker er selv ansvarlig for å sette seg inn i og følge gjeldende lover og regler.
Offentlige lover og forskrifter finner du HER.


2.FISKETIDER
Fisketiden for Dirdalselva er fra 1. juni - 31. august.
Fiskedøgnet i sone 1 - 6 følger døgnet fra kl 00.00 - 23.59.


3.DOKUMENTASJON
For å fiske i Dirdalselva må du på oppfordring kunne fremvise gyldig legitimasjon, kvittering for betalt fiskeravgift til staten, gyldig fiskekort og kvittering for desinfisert utstyr.
Fiskekortet er personlig, gjelder for en stang og skal ikke overdras til andre, 

Unntak fra regel om personlig fiskekort: 

Mindreårig under 16 år kan fiske sammen med ledsager (en om gangen) på ledsagers døgnkort.

Kortinnehaver er ansvarlig for fangstrapportering og døgnkvoten (2 laks) følger fiskekortet:

For alle typer kort gjelder: KUN EN FISKER PR DØGN.


4.TILTAK MOT FISKESYKDOMMER
Desinfisering av utstyr- stenger, snøre, kroker, kniver, hover, vadere, m.v. er PÅBUDT, og skal ved første gangs fiske i Dirdalselva utføres hos oppsynsmann Geir Johnsen, tlf. 454 82 781, Dirdalstranda 8, og deretter når fiskeutstyr er brukt i annet vassdrag.
Død fisk plukkes opp fra elva for å unngå smittepress.
Sløy ikke fisk i elva.
All transport av fisk, vann, planter m.m. fra et vassdrag til et annet er forbudt.


5.REDSKAP
Tillatt redskap er stang med flue, sluk, spinner, wobbler og mark, som kan brukes i kombinasjon med søkke.

Avstanden mellom krokstamme og krokspiss kan være maksimalt 13 mm, og for enkeltkrok maksimalt 15 mm.

Fiske med påmontert vanndupp er ikke tillatt.


6.FISKEKVOTE

Døgnkvoten er 2 laks for Dirdalselva. Gjenutsatt laks regnes med i døgnkvoten. 

Sjøørret er totalfredet og skal settes tilbake i elva.
Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver dato for helg, uke og sesongkort.
Når en fisker har nådd døgnkvoten skal fisket opphøre.
Laks som har uomtvistelige ytre kjennetegn på å være rømt oppdrettslaks, og vinterstøinger blir ikke regnet med i kvoten. Oppdrettslaks som blir fanget skal allikevel rapporteres og leveres til oppsynet.

 


7.KROKINGSFORBUD

Det er ikke lovlig å fiske på en slik måte at fisk blir feilkroket.
Dersom en kroker fisk og dette skyldest måten eller stedet en fisker på, skal fisket straks avsluttes.

Definisjon på feilkroking: Dersom kroken ikke sitter i eller umiddelbart i nærheten av kjeften på fanget fisk.

Krokstørrelse: se regel nr 5

Feilkroket fisk telles med i døgnkvoten, men skal straks settes tilbake i elva. 


8.MINSTEMÅL OG VINTERSTØING
Laks under 35 cm skal settes tilbake i elven. (regnes ikke med i døgnkvoten)
Det er heller ikke tillatt å fange vinterstøingar av laks og sjøaure.
Støinger som likevel blir fanget, skal straks settest ut mest mulig uskadd.
Det oppfordres til at også stor hunn-laks, gytefarget fisk og laks med blått merke i ryggfinnen settes tilbake i elva.


9.GENTLEMANNSREGLER
Alt fiske skal foregå bevegelig nedstrøms hvis flere fisker på samme plassen
Hvis en har oppholdt seg på samme plass en stund (max 20 min), og ny fisker ankommer, skal plassen forlates til fordel for ny fisker.
Ny fisker skal imidlertid alltid starte fisket ovenfor andre fiskere.
Oppfør deg ved elva slik du ønsker andre skal oppføre seg mot deg.


10.FANGSTRAPPORTERING
All fangst skal rapporteres, gjelder også nullfangst og gjenutsatt fisk.
En vil bli sperret for kjøp av nye kort hvis rapportering mangler på forrige kort,

og en kan bli bortvist fra elva om tidligere rapporteringer mangler
Informasjon om rapportering står på fiskekortet og nederst på siden.


11.SKJELLPRØVER
Vi oppfordrer til å ta skjellprøver av fanget fisk over minstemål.
Skjellprøveposer og rettledning om prøvetaking får du hos oppsynet og ved oppsatte skjellprøvestasjoner langs elva.
Skjellprøver gir viktig informasjon om fiskens livsløp, hvor gammel fisken er, hvor gammel den var da en forlot elva m.m.
Det er også den enkleste metoden for å skille villaks og rømt oppdrettslaks, og gir derfor nyttig informasjon om andel av oppdrettslaks i elva.


12.SONEGRENSER
Respekter gjeldende sonegenser.
Det er forbudt å fiske nedover eller oppover i neste sone.
Informasjon om soner finner du her.


13.ADKOMST OG BRUKSREGLER
Vis hensyn til grunneiers eiendom, tråkk ikke over dyrka mark og rydd opp etter deg.
Parker på anviste plasser, se kart.
Bruk gjerdeklyvere og merkede fiskestier.
Ferdsel langs elva skal i størst mulig grad skje langs elvebredden og på merkede fiskestier.


14.OPPSYN
Respekter oppsynet.
Oppsynet i elva skal informere om fiskeregler og påse at disse følges, og således bidra til at alle får en best mulig fiskeopplevelse i Dirdalselva.
Vi oppfordrer til å varsle oppsynet om uregelmessigheter og mistanke om fiskesykdommer på tlf. 454 82 781,gejohnse@gmail.com ,Geir Johnsen.
I tillegg ønsker gjerne grunneierlagene og kortselgere å bli kontaktet om forslag til forbedringer, send oss en melding.


15.KONSEKVENSER AV REGELBRUDD
Oppsynet plikter å rapportere til styret i grunneierlagene og kortselgere om brudd på fiskeregler.
Oppsynet skal i slike tilfeller gi skriftlig advarsel og eventuelt bortvise fisker fra elven.
Grove brudd kan føre til politianmeldelse og opplysninger kan bli delt med naboelvene Frafjord og Espedal. Ved feilparkering kan det festes en advarsel-lapp til frontruten. Styret i laget avgjør videre om regelbruddet skal føre til utestengelse fra fisket og eventuell politianmeldelse.

 

16.FORBEHOLD

Innen 15. juli skal det foretas "Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak".

Ved sviktende innsig av laks midtveis i sesongen kan fiske bli regulert med endring av døgnkvote, fiskeredskaper, fisketider.

Dersom lakseinnsiget er kritisk lavt kan elva bli stengt for fiske for resten av sesongen

Kortselger er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer og kjøpte kort refunderes ikke.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan bli svært lav vannstand i elva i tørkeperioder, og at det på varme sommerdager forekommer bading i elva.

 

 

Fangstrapportering

Fangstrapportering er obligatorisk, gjelder også nullfangst og gjenutsatt fisk. Fiskere som ikke har rapportert fangst ( også 0-fangst), blir automatisk sperret for videre kjøp av kort. Fiskekort rapporteres på siden inatur.no/fangstrapportering

Husk å rapportere redskap som fisken er fanget med.    

Vi oppfordrer fiskere til å telle lus på fisken og rapportere dette på fangstrapportskjema:

Skjellprøver

Husk å ta skjellprøver av all fisk som avlives.

Skjellprøveposer finnes ved oppsatte skjellprøvestasjoner i sone 1, 3 og 4. Der kan du også levere skjellprøvene.
På nettstedet www.radgivende-biologer.no , kan du finne detaljert informasjon om fangst og skjellprøver fra blant annet Dirdalselva.

Her finner du også en veiledning om hvordan skjellprøvene skal tas.​

 

Fangsstatistikk

Dirdalselva har hatt en jevnt god utvikling de siste årene med en klar tendens til stadig større snittvekt på fangsten. På websiden til Lakseregisterets innsyn finner du historiske fangstdata fra langt tilbake i tid. Her får du opplysninger om fangst både nasjonalt, regionalt og lokalt (Dirdalselva), klikk på ønsket årstall for statistikk. I tillegg benyttes Scanatura som gir en oversikt over tidligere fangst

Respekter​ allemannsretten og vis hensyn til andre brukere av elva.

SKITT FISKE!
Hilsen
Dirdalselvas Fellesforvaltning

Ungdomsfiske

Mindreårig under 16 år kan fiske sammen med ledsager (en om gangen) på ledsagers døgnkort.

Kortinnehaver er ansvarlig for fangstrapportering og døgnkvoten (2 laks) følger fiskekortet: