Regulering av notfiske i Høgsfjord

Beskrivelse

For å unngå unødig bifangst av laksefisk i Høgsfjorden, innførte Fylkesmannen i Rogaland i 2006 forbud mot å fiske med nøter i fredningssonene utenfor Høleåna, Fossandåna, Espedalselva, Dirdalselva og Frafjordelva. Forbudet skulle gjelde fra 27. Juni 2006.

Notfiskarlaget klaget på vedtaket om forbud og fikk medhold, og en snau måned etter at forbudet ble innført fikk notfiskerene dispensasjon til å fortsette fisket utenfor elvemunningene.
Det er rimelig å anta at dette notfiske fanger betydelige mengder laks i sin bifangst. Bifangst av anadrom fisk skal settes ut i sjøen igjen enten død eller levende, men det er ingen kontroll med hvor mye som blir tatt og om fisken blir satt ut. På vegne av elvene med utspring i Høgsfjorden sendte NJFF-Rogaland den 7.08.2006 en klage på vedtaket om dispensajon til DN og Fylkesmannen. Klagen ble ikke tatt til følge.

Problemstillingen er like aktuell i dag som den var i 2006 og Fellesforvaltningen vil sammen med NJFF, Norske lakseelver og elveeierlagene i regionen forsøke å få saken tatt opp på ny.

..